‏‫<المفصل=مفصل> فی تاریخ‌النجف‌الاشرف‬‬‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : حکیم، حسن عیسی،‏‫ ۱۹۴۱ - م.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫المفصل فی تاریخ‌النجف‌الاشرف‬‬‬‏‫/ حسن‌عیسی الحکیم.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫قم‬‏‫: المکتبه‌الحیدریه‬‏‫‬= ۱۳ -‬ ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۸ ‏‫ج.‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭964-503-077-3‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‬‬ ‏‫: ج.۳‬‬‏‫ : ‏‫‭964-503-111-7‬‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‬‬ ‏‫: ج.۴‬‬‬‏‫ : ‏‫‭964-503-112-5‬‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ‬ریال‬ ‏‫: ج.۶‬‬‬‏‫ ‏‫: ‏‫‬‭978-964-503-120-4‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‬‬ ‏‫: ج.۳۲، ق.۱‬‬‬‏‫ ‏‫‬‮‭978-964-503-226-3 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۳۳، ق.۲‬‬‏‫ ‏‫‬‮‭978-964-503-227-0 :‬‬ ؛ ‏‫ج.۳۴، ق.۳‬‏‫ ‏‫‬‮‭978-964-503-237-9 :‬‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج. ۳۷، ق. ۶‬‬‏‫‬‮‭978-964-503-254-6:‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ج. ۳۸، ق. ۷‬‬‏‫‬‮‭978-964-503-258-4:‬
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد ششم، ۱۴۲۸ق.=۱۳۸۶.
‏يادداشت : ج.۳ و ۴ (چاپ اول: ۱۴۲۸ق. = ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ‏‫ج.۳۲، ق.۱(چاپ اول: ۱۴۳۳ ق.= ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۳۳، ق.۲ (چاپ اول: ۱۴۳۴ ق.= ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۳۴، ق.۳ (چاپ اول: ۱۴۳۴ ق.= ۱۳۹۲).‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۳۷، ق. ۶ و ج. ۳۸، ق. ۷ (چاپ اول: ۱۴۳۵ ق.= ۱۳۹۳).‬
‏يادداشت : جلد چهل و ششم این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه.‬
‏مندرجات : ج.۱. اعلام‌الفکر والعلم والادب فی‌النجف‌الاشرف ۱۹۰۰- ۲۰۰۰ م./ القسم‌الاول من‌الالف الی‌الجیم‬.-ج.۳. تاریخ‌المراقد والمقامات و وادی‌السلام.-ج.۴. مدرسه‌النجف‌الاشرف من‌القرن‌الرابع الی‌القرن‌الثانی‌ عشر‌الهجریین.-ج.۶. اعلام‌الاسرالعلمیه فی عصرالتجدید‏‫.- ج. ۳۳. اعلام‌الفکر والعلم والادب فی‌النجف‌الاشرف/ القسم‌الثانی من (الخاء) الی (الطاء)‬‏‫.- ج. ۳۴. اعلام‌الفکر والعلم والادب فی‌النجف‌الاشرف/ القسم‌الثالث حرف‌العین‬‏‫.- ج. ۳۷. اعلام‌الفکر والعلم والادب فی‌النجف‌الاشرف ۱۹۰۰- ۲۰۰۰ م./ القسم‌السادس حرف‌المیم‬‏‫.- ج.۳۸. اعلام‌الفکر والعلم والادب فی‌النجف‌الاشرف ۱۹۰۰- ۲۰۰۰ م./ القسم‌ا‌السابع بقیة حرف‌المیم الی حرف‌الهاء‬.‬
‏موضوع : نجف-- تاریخ
‏رده بندی کنگره : ‏‫DS۷۹/۹‭‬ ‭/ن۳‏‫‬‮‭‭ح۸ ۱۳۰۰ی‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‭۹۵۶/۷۵‭‮‭‮‬‭‮‬‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۰‎۲‎۸‎۲‎۲‎۳‬‬‬‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫<المفصل=مفصل> فی تاریخ‌النجف‌الاشرف‬‬‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۶۳۷۳ ‬
‪ ۶۵۷۳۸۹ ‬
۱
۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۷۶۳۷۴ ‬
‪ ۶۵۷۳۸۸ ‬
۱
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۲۶۴ ‬
‪ ۶۴۱۷۳۲ ‬
۲
۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۳۲۶۵ ‬
‪ ۶۴۱۷۳۳ ‬
۲
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۰۸۰۴ ‬
‪ ۱۴۴۷۲۳۲ ‬
۳
۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۰۸۰۵ ‬
‪ ۱۱۶۸۰۲۶ ‬
۳
۲
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۴۴۵۸ ‬
‪ ۱۱۳۲۸۷۵ ‬
۶
۱
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۴۴۵۹ ‬
‪ ۱۱۳۲۸۷۴ ‬
۶
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۷۹۰۳ ‬
‪ ۱۳۵۴۰۸۳ ‬
۵
۱
۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۷۹۰۴ ‬
‪ ۱۳۵۴۰۸۴ ‬
۵
۲
۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۰۲۳۲ ‬
‪ ۱۱۴۸۹۶۲ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۰۲۳۳ ‬
‪ ۱۱۴۸۹۶۳ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۰۷۵۱ ‬
‪ ۱۴۱۳۹۹۸ ‬
۳۲
۱۵
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۰۷۵۲ ‬
‪ ۱۴۱۳۹۹۷ ‬
۳۲
۱۹
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۰۴۸۱ ‬
‪ ۱۴۹۷۰۵۳ ‬
۳۴
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۰۴۸۲ ‬
‪ ۱۴۹۷۰۵۴ ‬
۳۴
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۱۴۴۹ ‬
‪ ۱۵۰۰۶۶۴ ‬
۳۳
۱
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۱۴۵۰ ‬
‪ ۱۵۰۰۶۶۳ ‬
۳۳
۲
۱۳۹۱
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۶۰۳۱ ‬
‪ ۱۵۸۵۴۴۷ ‬
۳۵
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۶۰۳۲ ‬
‪ ۱۵۸۵۴۴۸ ‬
۳۵
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۴۶۱۹۰ ‬
‪ ۱۶۴۲۹۷۳ ‬
۳۶
۱
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۴۶۱۹۱ ‬
‪ ۱۶۴۲۹۷۲ ‬
۳۶
۲
۱۳۹۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۱۵۳۷ ‬
‪ ۱۵۷۸۲۴۳ ‬
۳۸
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۱۵۳۸ ‬
‪ ۱۵۷۸۲۴۴ ‬
۳۸
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۱۵۳۹ ‬
‪ ۱۵۷۸۲۴۲ ‬
۳۷
۱
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۵۱۵۴۰ ‬
‪ ۱۵۷۸۲۴۱ ‬
۳۷
۲
۱۳۹۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۸۸۸۷۷ ‬
‪ ۲۲۷۵۰۲۶ ‬
۴۶
۱
۱۳۹۸
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh