ع‍ال‍م‌ ن‍س‍وان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍ال‍م‌ ن‍س‍وان‌[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : طه‍ران‌: م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍اروس‌، ۱۲۹۹ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ق‍طع‌۲۲ س‌.م‌
‏فاصله انتشار : دو ماه يکبار
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس شماره۳ جدی ۱۲۹۹
‏يادداشت : ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از: ن‍واب‍ه‌ خانم ص‍ف‍وی‌
سردبیر: م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ج‍ازی‌
‏موضوع : زنان -- نشریات ادواری
زنان -- راه و رسم زندگی-- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍وی‌، ن‍واب‍ه‌، صاحب‌امتیاز
حجازی، میرحسین، مدیر مسئول، سردبیر
‏شناسه افزوده : چاپخانه فاروس
‏رده بندی کنگره : ‏‫۱آ/HQ۱۷۳۵/۲‬
‏رده بندی د... : ‏‫۳۰۵/۴۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭۷۶-۲۴۹۳‌‬‎م‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  ع‍ال‍م‌ ن‍س‍وان‌
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۳۴ ‪ ۱۲۹۹-۱۳۰۰
س۱: ش۳-۶(دی۱۲۹۹- تیر۱۳۰۰)؛س۲: ش۱(شهریور۱۳۰۰)
‪ 2620908
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۳۵ ‪ ۱۳۰۰-۱۳۰۹
س۲: ش۲(شهریور۱۳۰۰)؛س۸: ش۴-۵(تیر-شهریور۱۳۰۷)؛س۹: ش۵-۶(شهریور-آبان۱۳۰۸)؛س۱۰: ش۲-۴، ۶(اسفند۱۳۰۸-آبان۱۳۰۹)
‪ 2620921
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۳۶ ‪ ۱۳۰۰-۱۳۰۱
س۲: ش۱-۶(شهریور۱۳۰۰-خرداد۱۳۰۱)؛س۳: ش۲-۴(آبان-اسفند۱۳۰۱)؛س۴: ش۱-۲، ۴(شهریور۱۳۰۲-فروردین۱۳۰۳)
‪ 2620926
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۳۷ ‪ ۱۳۰۱-۱۳۰۲
س۳: ش۱-۶(شهریور۱۳۰۱- تیر۱۳۰۲)
‪ 2620963
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۳۸ ‪ ۱۳۰۱-۱۳۰۲
س۳: ش۲-۶(آبان۱۳۰۱- تیر۱۳۰۲)
‪ 2621034
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۳۹ ‪ ۱۳۰۲-۱۳۰۳
س۴: ش۱-۴، ۶(شهریور۱۳۰۲-شهریور۱۳۰۳)<کسری: ۵>
‪ 2622297
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۴۰ ‪ ۱۳۰۳-۱۳۰۵
س۵: ش۱-۶(دی۱۳۰۳-آبان۱۳۰۴)؛س۶: ش۱، ۳-۴(دی۱۳۰۴- تیر۱۳۰۵)
‪ 2622248
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۴۱ ‪ ۱۳۰۳-۱۳۰۴
س۵: ش۱-۶(دی۱۳۰۳-آبان۱۳۰۴)
‪ 2622284
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۴۲-۰۲ ‪ ۱۳۰۳
س۴: ش۵(تیر)
‪ 2627175
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۴۳ ‪ ۱۳۰۴-۱۳۰۵
س۶: ش۱-۶(دی۱۳۰۴-آبان۱۳۰۵)
‪ 2622242
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۴۴ ‪ ۱۳۰۵-۱۳۰۶
س۷: ش۱-۱۲(دی۱۳۰۵-آذر۱۳۰۶)
‪ 2622232
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۴۵ ‪ ۱۳۰۵-۱۳۰۶
س۷: ش۱-۴، ۷-۱۲(دی۱۳۰۵-آذر۱۳۰۶)
‪ 2622172
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۴۶ ‪ ۱۳۰۶-۱۳۰۸
س۸: ش۲، ۶(اسفند۱۳۰۶-آبان۱۳۰۷)؛س۹-۱۰: ش۱-۵(دی۱۳۰۷-شهریور۱۳۰۸)<صحافی نامرتب>
‪ 2622194
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۴۷ ‪ ۱۳۰۹-۱۳۱۰
س۱۱: ش۱-۶(دی۱۳۰۹-آبان۱۳۱۰)
‪ 2622177
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۸۰۶ ‪ ۱۳۰۰-۱۳۰۱
س۲: ش۱-۶(شهریور۱۳۰۰-خرداد۱۳۰۱)
‪ 2620918
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۸۰۷ ‪ ۱۳۰۲
س۴: ش۲-۷<صحافی نامرتب>
‪ 2625184
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۰۵۳ ‪ ۱۳۰۹
س۱۰: ش۴(تیر)
‪ 2621088
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۰۶۲ ‪ ۱۳۰۹
س۱۰: ش۵(شهریور)
‪ 2621091
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۰۹۷ ‪ ۱۳۰۰
س۲: ش۱(شهریور)
‪ 2620947
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۱۹۵ ‪ ۱۳۱۰
س۱۱: ش۵(شهریور)
‪ 2621112
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۲۷۹ ‪ ۱۳۰۳
س۵: ش۲(اسفند)
‪ 2621079
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۰۳ ‪ ۱۳۰۹
س۱۱: ش۱(دی)
‪ 2621097
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۱۴۰۸ ‪ ۱۲۹۹
س۱: ش۳(دی)
‪ 2627114
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۳۷۱ ‪ ۱۲۹۹-۱۳۰۰
س۱: ش۴-۶(اسفند۱۲۹۹- تیر۱۳۰۰)
‪ 2620912
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۳۷۴ ‪ ۱۳۰۶-۱۳۰۷
س۸: ش۱-۶(دی۱۳۰۶-آبان۱۳۰۷)
‪ 2622191
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۵۰۳ ‪ ۱۳۱۰-۱۳۱۱
س۱۲: ش۱-۵(بهمن۱۳۱۰-شهریور۱۳۱۱)<کسری: ۲-۳>
‪ 2622187
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۵۰۴ ‪ ۱۳۰۲-۱۳۰۳
س۴: ش۳-۶(بهمن۱۳۰۲-شهریور۱۳۰۳)
‪ 2621035
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۵۰۵ ‪ ۱۳۱۲
س۱۳: ش۱-۲(فروردین-خرداد)
‪ 2621124
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۶۶۹۷ ‪ ۱۳۰۶
س۷: ش۱۱(آبان)
‪ 2621086
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۹۶۳ ‪ ۱۳۱۰-۱۳۱۱
س۱۲: ش۱-۶(بهمن۱۳۱۰-[آبان]۱۳۱۱)
‪ 2622180
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۷۴۴-۰۲ ‪ ۱۳۰۶
س۷: ش۱۱(آبان)
‪ 1955397
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۳۶۲ ‪ ۱۲۹۹-۱۳۱۰
س۱: ش۱-۶(مهر۱۲۹۹-تیر۱۳۰۰)<کسری: ۵>؛س۳: ش۳(دی۱۳۰۱)؛س۴: ش۴(اسفند۱۳۱)؛س۶: ش۲(اسفند۱۳۰۴)؛س۱۰: ش۲(اسفند۱۳۰۸)؛س۱۱: ش۲(اسفند۱۳۰۹)؛س۱۲: ش۱(بهمن۱۳۱۰)<کپی>
‪ 1859628
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۳۶۳ ‪ ۱۳۰۶-۱۳۰۷
س۸: ش۱-۶(دی۱۳۰۶-آبان۱۳۰۷)<کپی>
‪ 1859676
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۰۳۶۴ ‪ ۱۳۰۷-۱۳۰۹
س۹: ش۱-۶(دی۱۳۰۷-آبان۱۳۰۸)؛س۱۰: ش۱، ۴(آذر۱۳۰۸-مرداد۱۳۰۹)<کپی>
‪ 1859692
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۲۶۴۷ ‪ ۱۳۰۹
س۱۰: ش۳(اردیبهشت)؛س۱۱: ش۱(دی)<صحافی نامرتب>
‪ 1787251
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۶۱۰ ‪ ۱۳۱۰
س۱۱: ش۳(اردیبهشت)
‪ 5672757
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۶۱۱ ‪ ۱۳۰۹
س۱۱: ش۲(اسفند)
‪ 5672760
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۶۱۲ ‪ ۱۳۰۵
س۶: ش۵(شهریور)
‪ 5672764
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۶۱۳ ‪ ۱۳۰۶
س۷: ش۶(خرداد)
‪ 5672766
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۱۶۳ ‪ ۱۳۰۸-۱۳۱۲
س۱۰: ش۲-۶(اسفند۱۳۰۸-آبان۱۳۰۹)<کسری: ۳-۴>؛س۱۱: ش۱-۶(اردیبهشت۱۳۱۰-فروردین۱۳۱۲)؛س۱۳: ش۱-۳(فروردین-مرداد۱۳۱۲)<کسری: ۲>
‪ 7001867
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۶۴۷ ‪ ۱۳۰۷-۱۳۰۸
س۹: ش۱-۶(دی۱۳۰۷-آبان۱۳۰۸)<صحافی نامرتب>
‪ 7077676
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۹۱۹۸ ‪ ۱۳۰۵-۱۳۰۶
س۷: ش۱-۱۲(۱دی۱۳۰۵-آذر۱۳۰۶)<کسری: ۳-۵، ۱۰-۱۱>؛س۸: ش۱(دی۱۳۰۶)
‪ 7049056
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۲۴۵۱ ‪ ۱۳۰۳
س۵: ش۲(حوت)
‪ 7207973
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۲۴۵۳ ‪ ۱۳۰۶-۱۳۰۷
س۸: ش۲-۵(اسفند۱۳۰۶-شهریور۱۳۰۷)
‪ 7208525
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۲۴۵۵ ‪ ۱۳۰۹
س۱۰: ش۳-۴(اردیبهشت-تیر)
‪ 7208533
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۳۹۷۰ ‪ ۱۳۰۰-۱۳۱۰
س۲:ش۱-۶؛ س۳:ش۴؛ س۱۲:ش۲-۵(اسفند۱۳۱۰-؟)
‪ 5805520
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh