ج‍ه‍ان‌ ن‍و
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍ان‌ ن‍و[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: فردوسی( چاپخانه)، ۱۳۲۵ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ق‍طع‌:۲۸ س‌.م‌؛۲۳ س‌.م‌
‏فاصله انتشار : دو ماه يکبار
‏یادداشت : ویژه ادبیات و هنر
‏يادداشت : ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌: ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ج‍ازی‌
سردبیر: ع‍ل‍ی‌ م‍ن‍ص‍وری‌
‏کلید عنوان : ج‍ه‍ان‌ ن‍و
‏موضوع : ادبیات -- نشریات ادواری
هنر -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ح‍ج‍ازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۲۸۰ - ‏، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول
م‍ن‍ص‍وری‌، ع‍ل‍ی‌، سردبیر
‏رده بندی کنگره : PN۹‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۸۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۱۱۱۱۲
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍ان‌ ن‍و
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۷۳ ‪ ۱۳۲۶
س۲: ش۱-۵، ۹-۱۰، ۱۲-۱۸، ۲۰(اردیبهشت-نیمه دوم اسفند)
‪ 2514548
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۷۴ ‪ ۱۳۲۷
س۳: ش۱-۹، ۱۱، ۱۳-۲۴(نیمه اول فروردین-نیمه دوم اسفند)
‪ 2515188
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۷۵ ‪ ۱۳۲۸-۱۳۴۰
س۴: ش۳، ۵-۶، ۱۴-۱۸، ۲۰-۲۱(خرداد-اسفند۱۳۲۸)؛ س۶: ش۲، ۷، ۱۲، ۱۴، ۱۶-۱۷، ۱۹(خرداد-اسفند۱۳۳۰)؛ س۷: ش۱، ۴-۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸-۲۵(۱۷فروردین-۱۷اسفند۱۳۳۱)؛س۸: ش۱-۱۴(۱۸فروردین-۲۶مهر۱۳۳۲)؛ س۹: ش۱(۱۶آبان۱۳۳۳)؛ س۱۶: ش۲-۴(دی-اسفند)
‪ 2515200
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۷۶ ‪ ۱۳۲۹-۱۳۳۰
س۵: ش۱-۶(فروردین-مهر۱۳۲۹)؛ س۶: ش۱-۱۸، ۲۰(اردیبهشت-نیمه دوم اسفند۱۳۳۰)
‪ 2515202
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۷۷ ‪ ۱۳۳۱
س۷: ش۱-۲۵(۱۷فروردین-۱۷اسفند)
‪ 2515218
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۷۸ ‪ ۱۳۳۲
س۸: ش۱-۵، ۸، ۱۰-۱۴(۱۸فروردین-۲۶مهر)
‪ 2515230
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۷۹ ‪ ۱۳۴۱-۱۳۴۴
س۱۷: ش۱-۶(۱۳۴۱)؛ س۱۸: ش۱(۱۳۴۲)؛ س۲۰: ش۱-۳(بهمن-نیمه دوم اسفند۱۳۴۴)
‪ 2515251
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۰ ‪ ۱۳۴۵-۱۳۴۶
س۲۱: ش۱-۳(خرداد-مرداد)؛ س۲۲: ش۱-۲(خرداد۱۳۴۶)
‪ 2515254
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۱ ‪ ۱۳۴۵
س۲۱: ش۱-۷(خرداد-بهمن)
‪ 2515256
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۲ ‪ ۱۳۴۵
س۲۱: ش۱-۸(خرداد-اسفند)
‪ 2515259
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۳ ‪ ۱۳۴۶
س۲۲: ش۱-۱۲(فروردین-اسفند)
‪ 2515280
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۴ ‪ ۱۳۴۶
س۲۲: ش۱-۱۲([فروردین-اسفند])
‪ 2515286
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۵ ‪ ۱۳۴۶-۱۳۴۸
س۲۲: ش۳-۴(اردیبهشت-خرداد۱۳۴۶)؛ س۲۴: ش۱(فروردین، اردیبهشت۱۳۴۸)
‪ 2515303
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۶ ‪ ۱۳۴۷
س۲۳: ش۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 2515306
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۷ ‪ ۱۳۴۷
س۲۳: ش۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 2515311
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۸ ‪ ۱۳۴۷
س۲۳: ش۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 2515313
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۹ ‪ ۱۳۴۸
س۲۴: ش۱-۶(فروردین-اسفند)
‪ 2515367
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۹۰ ‪ ۱۳۴۸
س۲۴: ش۱-۶(فروردین-اسفند)
‪ 2515374
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۹۱ ‪ ۱۳۴۹
س۲۵: ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 2515442
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۹۲ ‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۰
س۲۶: (زمستان۱۳۴۹-زمستان۱۳۵۰)
‪ 2515449
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۹۳ ‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۰
س۲۶: (زمستان۱۳۴۹-زمستان۱۳۵۰)"ضمیمه بزرگداشت دهه انقلاب"
‪ 2515454
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۹۴ ‪ ۱۳۵۱-۱۳۵۲
س۲۷-۲۸: (پائیز۱۳۵۱-پائیز۱۳۵۲)
‪ 2515458
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۶۷۷-۰۲ ‪ ۱۳۳۳-۱۳۳۴
س۹: ش۱-۴(۱۶آبان-اسفند)؛س۱۰: ش۱(مهر۱۳۳۴)
‪ 2515238
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۱۳۱ ‪ ۱۳۴۶
س۲۲: ش۱-۲
‪ 3779072
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۱۳۲ ‪ ۱۳۴۸
س۲۴: ش۴-۶(مهر-اسفند)
‪ 3779104
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۳۷۱ ‪ ۱۳۳۸
س۴: ش۱-۱۱(نیمه اول اردیبهشت-نیمه اول مهر)<کسری: ۶>
‪ 5806292
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۲۹۶ ‪ ۱۳۲۷
س۳: ش۶-۲۲(خزداد-بهمن)<کسری:۷ ٬ ۱۲ ٬ ۱۴-۱۵ ٬ ۱۹ ٬ ۲۱>
‪ 6332748
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۳۸۹۱ ‪ ۱۳۲۵
ش۲-۶(مهر-آبان)
‪ 2514407
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۴۳۳ ‪ ۱۳۴۴
س۲۰: ش۱(بهمن)
‪ 3770285
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۵۲۴ ‪ ۱۳۲۶
س۲: ش۱-۲(اردیبهشت-خرداد)
‪ 2514550
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۲۹ ‪ ۱۳۲۷
س۳: ش۲۴(نیمه دوم اسفند)
‪ 2515196
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۳۰ ‪ ۱۳۳۰
س۶: ش۱۶(نیمه دوم دی)
‪ 3770205
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۳۱ ‪ ۱۳۴۰
س۱۶: ش۲(دی)
‪ 3770239
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۳۲ ‪ ۱۳۲۵
س۱: ش۲(تیر)
‪ 2514549
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۶۳۳ ‪ ۱۳۲۷
س۳: ش۱۳(نیمه اول مهر)
‪ 2515193
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۰۷ ‪ ۱۳۳۱
س۷: ش۲۰(۷دی)
‪ 3770162
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۶۷۰ ‪ ۱۳۳۲
س۸: ش۱-۱۳(۱۸فروردین-۵مهر)<کسری: ۲, ۴, ۶-۷>
‪ 5810114
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۷۷ ‪ ۱۳۴۷
س۲۳: ش۴-۱۲(تابستان-زمستان)
‪ 5805322
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۷۷۸ ‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۰
س۲۵-۲۶: (بهار۱۳۴۹-زمستان۱۳۵۰)
‪ 5805393
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۸۹۱ ‪ ۱۳۳۱
س۷: ش۳-۵(۱۴اردیبهشت-۱۱خرداد)
‪ 3765969
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۲۰۶ ‪ ۱۳۴۲
س۱۸: ش۲(۱۱اسفند)
‪ 3768018
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۰۴۴۵ ‪ ۱۳۴۱
س۱۷: ش۱-۴
‪ 5813023
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۰۵۲۵ ‪ ۱۳۴۰
س۱۶: ش۱-۴(آذر-اسفند)
‪ 5813005
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۰۶۲۰ ‪ ۱۳۲۶
س۲: ش۱۷-۱۹(نیمه اول بهمن-نیمه اول اسفند)
‪ 3775546
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۱۰۵۹ ‪ ۱۳۲۷
س۳: ش۱۰-۱۸(نیمه دوم مرداد-نیمه دوم آذر)<کسری: ۱۱، ۱۳-۱۷>
‪ 2515191
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۳۸۱۰ ‪ ۱۳۲۸
س۴: ش۱-۲۲(نیمه اول اردیبهشت-نیمه دوم اسفند)
‪ 2515198
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۸۷۲ ‪ ۱۳۲۶
س۲: ش۱-۲۰(اردیبهشت- نیمه دوم اسفند)
‪ 3889956
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۳۳۰ ‪ ۱۳۲۸
س۴: ش۱-۲۲(نیمه اول اردیبهشت- نیمه دوم اسفند)
‪ 3889821
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۳۶۳ ‪ ۱۳۲۷
س۳: ش۱-۲۱، ۲۳-۲۴(نیمه اول فروردین- نیمه دوم اسفند)
‪ 3888963
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۹۰۳۱ ‪ ۱۳۳۰
س۶: ش۱-۲۰(اردیبهشت- نیمه دوم اسفند)
‪ 2693893
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۱۸۱ ‪ ۱۳۲۷-۱۳۳۱
س۳: ش۸(تیر۱۳۲۷)؛ س۴: ش۲۱(نیمه اول اسفند۱۳۲۸)؛ س۵: ش۵(مرداد۱۳۲۹)؛ س۷: ش۴(۲۸اردیبهشت۱۳۳۱)
‪ 2515189
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۱۸۲ ‪ ۱۳۴۵
س۲۱: ش۱-[۸](خرداد-اسفند)
‪ 3883473
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۱۸۳ ‪ ۱۳۴۶
س۲۲: ش۱-۱۲(فروردین-اسفند)
‪ 2515277
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۱۸۴ ‪ ۱۳۴۷
س۲۳: ش۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 2515309
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۱۸۵ ‪ ۱۳۴۸
س۲۴: ش۱-۶(فروردین-اسفند)
‪ 2515318
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۱۸۶ ‪ ۱۳۴۹
س۲۵: ش۱-۲(بهار-تابستان)
‪ 2515444
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۱۸۷ ‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۰
س۲۶(زمستان۱۳۴۹-زمستان۱۳۵۰) "ضمیمه س۲۶ویژه دو هزار و پانصدمین سال تاسیس شاهنشاهی ایران"
‪ 3883463
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۳۱۸۸ ‪ ۱۳۵۱-۱۳۵۲
س۲۷-۲۸(۱۳۵۱- پاییز۱۳۵۲)
‪ 3883456
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۲۱۴ ‪ ۱۳۴۸
س۲۴: ش۱-۶(فروردین-اسفند)
‪ 2515315
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۵۳۶ ‪ ۱۳۴۸
س۲۳: ش۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 896224
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۸۵۳۷ ‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۰
س۲۵-۲۶: ش۱-۴(بهار۱۳۴۹-زمستان۱۳۵۰)
‪ 896267
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۰۶۶۸-۰۴ ‪ ۱۳۲۵-۱۳۲۷
س۱: ش۷-۸(آذر-دی۱۳۲۵)؛س۲: ش۵-۲۰(مرداد- نیمه دوم اسفند۱۳۲۶)<کسری: ۷-۸، ۱۲، ۱۵، ۱۷-۱۸>؛س۳: ش۱-۶(نیمه اول فروردین- نیمه دوم خرداد۱۳۲۷)<کسری۳-۴>
‪ 2610784
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۴۶۷ ‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۰
س۲۵-۲۶: ش۱-[۵](بهار۱۳۴۹-زمستان۱۳۵۰)
‪ 3874049
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۴۶۸ ‪ ۱۳۴۵-۱۳۴۶
د۱: ش۱-[۸](خرداد-اسفند۱۳۴۵)؛س۲۲: ش۱-۲(۱۳۴۶)
‪ 3874552
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۴۶۹ ‪ ۱۳۴۶
س۲۲: ش۳-۱۲
‪ 3874600
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۴۶۳۵ ‪ ۱۳۲۵
س۱: ش۳(مرداد)
‪ 3899979
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۵۸۶۹ ‪ ۱۳۲۹-۱۳۳۳
س۵: ش۱-۶(فروردین-مهر۱۳۲۹)؛س۶: ش۱- ۱۸ ،۲۰(اردیبهشت- نیمه دوم اسفند۱۳۳۰)؛س۷: ش۱-۲۵(۱۷فروردین-۱۷اسفند۱۳۳۱)؛س۸: ش۶-۷، ۹-۱۴(۲۴خرداد-۲۶مهر۱۳۳۲)؛س۹: ش۱(۱۶آبان۱۳۳۳)
‪ 3886371
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۶۴۱۶ ‪ ۱۳۲۹-۱۳۳۰
س۵: ش۱-۶(فروردین-مهر۱۳۲۹)؛س۶: ش۱-۲۰(اردیبهشت-نیمه دوم اسفند۱۳۳۰)
‪ 3898655
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۷۳۱۹ ‪ ۱۳۴۲
س۱۸: ش۱
‪ 3900214
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۷۳۲۸ ‪ ۱۳۳۹
س۱۵: ش۱-۲(شهریور-آبان)
‪ 3900207
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۱۸۶ ‪ ۱۳۳۸
س۴: ش۱-۲۲(۱اردیبهشت-نیمه دوم اسفند)<کسری: ۳>
‪ 2515242
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۱۸۷ ‪ ۱۳۲۸
سال۴: ش۱-۲۲(نیمه اول اردیبهشت-نیمه دوم اسفند)
‪ 3899961
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۱۸۸ ‪ ۱۳۳۸
س۴: ش۱-۲۲(نیمه اول اردیبهشت-نیمه دوم اسفند)
‪ 2515245
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۱۸۹ ‪ ۱۳۳۱
س۸: ش۱-۲۵(۱۷فروردین-۱۷اسفند)
‪ 2515217
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۲۲۶ ‪ ۱۳۳۰
س۶: ش۱-۲۰(اردیبهشت-نیمه دوم اسفند)<کسری: ۱۷>
‪ 2515206
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۲۲۷ ‪ ۱۳۳۰
س۶: ش۱-۲۰(اردیبهشت-نیمه دوم اسفند)
‪ 2515205
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۳۰۰ ‪ ۱۳۳۳
س۹: ش۱-۴(۱۶آبان-اسفند)
‪ 3899997
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۳۰۱ ‪ ۱۳۳۳
س۹: ش۱-۴(نیمه اول آبان-اسفند)<صحافی نامرتب>
‪ 2515236
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۳۰۲ ‪ ۱۳۴۴
س۲۰: ش۱-۳(بهمن-نیمه دوم اسفند)
‪ 3899999
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۴۴۷ ‪ ۱۳۴۱
(اسفند[?۱۳۴])
‪ 3886408
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۹۱۴۰ ‪ ۱۳۳۱
س۷: ش۱-۲۵(۱۷فروردین-۱۷اسفند)<کسری: ۴-۶، ۱۰، ۱۲، ۱۹-۲۰، ۲۲-۲۴>
‪ 2515216
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۹۱۴۱ ‪ ۱۳۳۲
س۸: ش۱-۱۴(۱۸فروردین-۱۲مهر)
‪ 2515228
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۹۱۴۲ ‪ ۱۳۳۲
س۸: ش۱-۱۴(۱۸فروردین-۲۶مهر)
‪ 3886311
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۹۲۷ ‪ ۱۳۴۸
س۲۴: ش۱-۶(فروردین-اسفند)
‪ 1578181
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۹۰۲۷ ‪ ۱۳۲۹
س۵: ش۱-۶(فروردین- شهریور)
‪ 1669603
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۹۰۲۸ ‪ ۱۳۲۹
س۵: ش۱-۶(فروردین- شهریور)
‪ 1669611
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۸۰۱۲ ‪ ۱۳۳۰
س۶: ش۱-۲۰(اردیبهشت-نیمه دوم اسفند)
‪ 2056184
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۶۹۲۷ ‪ ۱۳۳۲
س۸: ش۲-۳، ۶-۷، ۱۰-۱۴(۳۰فروردین-۲۶مهر)
‪ 3139796
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۶۹۲۸ ‪ ۱۳۲۶
س۲: ش۶-۸، ۱۱، ۱۹(۱۵مرداد-۱اسفند)
‪ 3139805
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۸۶۴ ‪ ۱۳۲۵
ش۱-۵، ۷-۱۰(خرداد-اسفند)
‪ 3219552
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۰۲۱۷ ‪ ۱۳۳۶
س۲: ش۶-۱۹(نيمه دوم مرداد-نيمه اول اسفند)<كسري: ۷، ۹-۱۰، ۱۲-۱۸>
‪ 4857859
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۰۳۲۶ ‪ ۱۳۲۹-۱۳۳۲
س۵: ش۲-۶(اردیبهشت-مهر۱۳۲۹)<کسری: ۶>؛س۷: ش۱-۲۵(۱۷فروردین۱۳۳۱-۱۷اسفند۱۳۳۱)<کسری: ۴، ۷>؛س۸:‌ش۱-۶(۱۸فروردین-۲۴خرداد۱۳۳۲)
‪ 4830816
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۰۷۰۱ ‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۱
س۲۵؛ ش۱-۲(بهار۱۳۴۹)؛س۲۶: (زمستان۱۳۴۹-بهار۱۳۵۰)؛(۱۳۵۱)
‪ 4858091
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۴۹۰۷ ‪ ۱۳۲۶
س۲: ش۶-۱۱(۱۵مرداد-۳۰آبان)<کسری: ۶-۷، ۱۰>
‪ 4891635
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۵۱۴۰ ‪ ۱۳۲۵
ش۴-۵(شهريور-مهر)[۱۳۲۵]
‪ 4746644
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۸۱۸۰ ‪ ۱۳۲۵
س۱: ش۲-۳(تیر-مرداد)[۱۳۲۵]
‪ 4930474
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۸۸۱۷ ‪ ۱۳۴۱
س۱۷: ش۵-۶(فروردین-اسفند)
‪ 4913239
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۱۹۴۵ ‪ ۱۳۴۰
س۱۶: ش۲-۴(دی-اسفند)
‪ 6729127
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۵۶۳۶ ‪ ۱۳۵۱-۱۳۵۲
(-۱۳۵۱پاییز۱۳۵۲)
‪ 6886931
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۷۶۰ ‪ ۱۳۲۷
س۳: ش۳-۱۰(اردیبهشت-مرداد)<کسری: ۵-۶، ۸-۹>
‪ 7021615
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۸۲۵ ‪ ۱۳۲۶-۱۳۲۷
س۲-۳: ش۱۲-۱۷(نیمه دوم آبان-نیمه اول آذر)<کسری: ۱۳>
‪ 7028432
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۳۴۱ ‪ ۱۳۲۷
س۳: ش۱۱-۱۵(شهریور-بهمن)<کسری: ۱۲-۱۴، ۱۶-۲۱>
‪ 7078321
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۳۸۰۰ ‪ ۱۳۴۰-۱۳۴۱
س۱۶: ش۴(اسفند۱۳۴۰)؛س۱۷: ش۱-۲(۱۳۴۱)
‪ 7283014
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۶۵۷ ‪ ۱۳۴۷
ش۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 2540489
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۲۸۰۶ ‪ ۱۳۴۶
س۲۲: ش۲-۱۲
‪ 2570676
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۲۸۰۷ ‪ ۱۳۴۷
س۲۳: ش۱-۱۲(بهار-زمستان)
‪ 2570687
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۲۸۰۸ ‪ ۱۳۴۸
س۲۴: ش۱-۶(فروردین-اسفند)
‪ 2570701
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۲۸۰۹ ‪ ۱۳۴۹-۱۳۵۲
س۲۵-۲۸: ش۱-۶(بهار۱۳۴۹-پاییز۱۳۵۲)
‪ 2570801
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۳۷۴۴ ‪ ۱۳۴۵-۱۳۴۶
س۱:ش۱-۱۲(خرداد۱۳۴۵- ؟ ۱۳۴۶)< کسری۲-۵)
‪ 5660406
مخزن پیایندها - مرکز فارس ‪ ۳۰۹۲-۳۷۴۸ ‪ ۱۳۳۱
س۷: ش۱-۲۵( ۱۷فروردین- ۱۷ اسفند)
‪ 5660742
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh