ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍اره‌ه‍ای‌ ق‍دی‍م‍ی‌ در ت‍ک‍ای‍ا و س‍ق‍ان‍ف‍اره‍ای‌ م‍ازن‍دران‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: ک‍اره‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ت‍ک‍ای‍ا و س‍ف‍ان‍ق‍اره‍ای‌ م‍ازن‍دران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۷۷۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۵-۱۲۲۴۹
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۷۷۸۳
‏پدیدآور : ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍اره‌ه‍ای‌ ق‍دی‍م‍ی‌ در ت‍ک‍ای‍ا و س‍ق‍ان‍ف‍اره‍ای‌ م‍ازن‍دران‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: ک‍اره‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ت‍ک‍ای‍ا و س‍ف‍ان‍ق‍اره‍ای‌ م‍ازن‍دران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر رض‍ا ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ای‍رج‌ ان‍واری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍رداد اح‍م‍دی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ۱۶۶ ورق‌.: م‍ص‍ور، رن‍گ‍ی‌، ع‍ک‍س‌، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۶۶ - ۱۶۵ ورق‌
‏شناسه افزوده : ان‍واری‌، ای‍رج‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‍ان‌، م‍ه‍رداد، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : م‍ع‍م‍اری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ت‍ک‍ی‍ه‌ه‍ا
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌
م‍ازن‍دران‌
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌
م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور
ن‍ق‍اش‍ی‌
س‍ق‍اخ‍ان‍ه‌ه‍ا
۱۱. ک‍اره‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ت‍ک‍ای‍ا و س‍ف‍ان‍ق‍اره‍ای‌ م‍ازن‍دران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
‏چکیده : ه‍دف‌ از پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍اره‌ه‍ای‌ ق‍دی‍م‍ی‌ در ت‍ک‍ای‍ا و س‍ق‍ان‍ف‍اره‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ازن‍دران‌ م‍رک‍زی‌ و ارزش‌ ب‍ص‍ری‌ و آث‍ار ه‍ن‍ری‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در زم‍ان‌ ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ولات‌ ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ در طول‌ ی‍ک‌ س‍ده‌ و ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ و ک‍ارب‍رد اب‍زاره‍ا و م‍واد درای‍ن‌ ش‍اخ‍ه‌ از گ‍راف‍ی‍ک‌ م‍ی‍ب‍اش‍د روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍ک‍ای‍ا و س‍ق‍ان‍ف‍ار در روس‍ت‍ا و م‍ن‍اطق‌ ص‍ع‍ب‌ ال‍ع‍ب‍ور اس‍ت‍ان‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد س‍اخ‍ت‌ ب‍ن‍ا و ش‍ب‍اه‍ت‌ آث‍ار از ن‍ظر وج‍وه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ و ن‍وش‍ت‍اری‌ و س‍اخ‍ت‌ آن‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌:اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ن‍ظری‍ه‌ پ‍ردازان‌ اه‍ل‌ ف‍ن‌ ای‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ ن‍ق‍اش‍ان‌، م‍ع‍م‍اران‌ و ب‍خ‍ص‍وص‌ م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌ اس‍طوره‌ ش‍ن‍اس‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ آث‍ار ق‍دی‍م‍ی‌ و ش‍ک‍ل‌ م‍ع‍م‍اری‌ و س‍ب‍ک‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ روی‌ چ‍وب‌ و م‍ص‍ال‍ح‌ ب‍وم‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ و وح‍دت‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍وج‍ود ک‍ه‌ در ن‍ه‍ای‍ت‌ م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ظه‍ور م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ ب‍ا ب‍ار ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ غ‍ن‍ی‌ در ع‍ی‍ن‌ س‍ادگ‍ی‌ اح‍داث‌ ش‍ده‌ان‍د و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ارج‌ ن‍ه‍ادن‌ ب‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ س‍ن‍ت‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌، ث‍ب‍ت‌ و ح‍ف‍ظ آث‍ار و اح‍ی‍اآ م‍ج‍دد آن‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ ج‍ذب‌ و ت‍روی‍ج‌ ت‍وری‍س‍م‌ و گ‍ردش‍گ‍ران‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ی‍ب‍اش‍د
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍اره‌ه‍ای‌ ق‍دی‍م‍ی‌ در ت‍ک‍ای‍ا و س‍ق‍ان‍ف‍اره‍ای‌ م‍ازن‍دران‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: ک‍اره‍ای‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ع‍رف‍ی‌ ت‍ک‍ای‍ا و س‍ف‍ان‍ق‍اره‍ای‌ م‍ازن‍دران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login