پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا/ ج‍م‍ع‍ی‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ [م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، گ‍روه‌ ت‍اری‍خ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش‌ ... [و دی‍گ‍ران‌ ب‍رای‌] ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌]
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ی‍اق‍وت‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۳۱
‏شابک : ‎964-7682-17-4‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7682-17-4‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۱۶] - ۴۳۱؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ش‍ه‍ی‍دان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱ - ۴ق‌. -- اص‍ح‍اب‌
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ن‍ش‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، . - ۱۳۲۵
‏شناسه افزوده : س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. گ‍روه‌ ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۴۲‭/پ‌۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۷۸۸۳
 
   آدرس ثابت  پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۲۸۶۶ ‬
‪ ۲۲۱۴۶۰۶ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۸۶۷ ‬
‪ ۴۴۴۷۲۹ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login