رس‍ال‍ه‌ ی‍ول‌ اه‍ل‍ی‍ن‍ه‌ ق‍ی‍لاووز (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌، ق‌۷۳۵ - ۶۵۰
‏عنوان قراردادی : [ی‍ول‌ اه‍ل‍ی‍ن‍ه‌ ق‍ی‍لاووز. ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌]
‏عنوان و نام پديدآور : رس‍ال‍ه‌ ی‍ول‌ اه‍ل‍ی‍ن‍ه‌ ق‍ی‍لاووز (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌)/ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌
‏وضعيت ويراست : (رس‍الات‌ ق‍ارا م‍ج‍م‍وع‍ه‌؛ )۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۱
‏شابک : ‎964-06-2292-3‬۳۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ارس‍ی‌ - ت‍رک‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ت‍ص‍وف‌
آداب‌ طری‍ق‍ت‌
‏شناسه افزوده : ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍اق‌، ۱۳۵۲ - ، م‍ت‍ج‍رم‌
‏رده بندی کنگره : BP۲۸۳/۲‭/ص‌۷ی‌۹۰۴۱ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۸۶۸۵
 
   آدرس ثابت  رس‍ال‍ه‌ ی‍ول‌ اه‍ل‍ی‍ن‍ه‌ ق‍ی‍لاووز (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ ت‍رک‍ی‌)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login