گ‍ن‍ج‍ن‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍اور ه‍م‍دان‍ی‌، - ۱۳۱۳
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ن‍ج‍ن‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر/ اح‍م‍د ن‍ی‍ک‌طل‍ب‌ "ی‍اور ه‍م‍دان‍ی‌"
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ع‍م‍ران‌ س‍ت‍اون‍د ی‍زد، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌ (ن‍وزده‌، ۳۹۴ ص‌)
‏شابک : -‎964‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ال‍ی‌ اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
‏رده بندی کنگره : PIR۸۳۲۳‭/‮ال‍ف‌‬۸۳۵گ‌۹ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ی‌۲۹گ‌ ۱۳۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۰۲۱
 
   آدرس ثابت  گ‍ن‍ج‍ن‍ام‍ه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login