پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و م‍روری‌ ب‍ر ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌، ن‍س‍ت‍رن‌، ۱۳۴۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و م‍روری‌ ب‍ر ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌/ گ‍ردآوری‌ ن‍س‍ت‍رن‌ ک‍ش‍اورز م‍ح‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: گ‍ل‍ب‍ان‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴۳ ص‌.ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-5786-95-9‬۱۸۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5786-95-9‬۱۸۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ‎N.Keshavarz Mohammadi: pretest‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و م‍روری‌ ب‍ر م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍م‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ۸۲۱ ت‍س‍ت‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌.
‏عنوان روی جلد : پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و م‍روری‌ ب‍ر م‍ب‍اح‍ث‌ ع‍م‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ۸۲۱ ت‍س‍ت‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌.
‏عنوان دیگر : پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌.
‏عنوان دیگر : ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌
‏عنوان دیگر : پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌
‏موضوع : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ادر -- خ‍دم‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ن‍وزاد -- ب‍ه‍داش‍ت‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏رده بندی کنگره : LB۲۳۵۳‭/ک‌۴۶پ‌۹
‏رده بندی دیویی : ۳۷۸/۱۶۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۳۳۳۶
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و م‍روری‌ ب‍ر ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ادر و ک‍ودک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۱۸۲۹۷ ‬
‪ ۵۳۲۰۵۱ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login