ادب‍ی‍ات‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ل‍ک‌پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د، ‏‫۱۳۳۱ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ادب‍ی‍ات‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍م‍ش‍ی‍د م‍ل‍ک‌ پ‍ور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‌‏‫، ۱۳۶۳ -‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‏‬‬: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‌؛ ۲۵۲‏‫، ۲۵۳‏‬‏‫، ۶۶۱.‏‬
‏شابک : دوره، چاپ دوم‏‫‬‭‭978-964-315-659-6 :‬‏‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰ ریال (ج.۱)‏‬‬‮‬ ؛ ج.۱، چاپ دوم‏‫‬‭‭978-964-315-251-2 :‬‏‬ ؛ ‏‫ج.۲‏‬‏‫‬‭‬‭964-315-252-9 :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۱۵۵۰ ریال (ج.۲)‮‮‬ ؛ ‏‫ج.۳‏‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-315-660-2 :‏‬‏‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰۰۰ریال‬: ‏‫ج.۴‬‏‫:978-964-315-748-7‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‭‭‭‭‬‎Jamshid Malekpour. Drama in Iran‬.
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ (چاپ ؟: ۱۳۶۳).
‏يادداشت : ج.۱ و ۲ ( چاپ دوم : ۱۳۸۵ ).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۸۶).
‏يادداشت : جلد اول و دوم این کتاب در سال‌های ۱۳۸۵- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏يادداشت : ج.۴ ( چاپ اول: ۱۴۰۰).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌.۱. ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍وش‍ش‌ه‍ا ت‍ا دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌.- ج‌.۲. دوران‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌.- ج‌.۳. ملی گرایی در نمایش (۱۳۲۰ - ۱۳۰۰ه‍. ش).- ج.۴. دوره طلایی نمایش در ایران (۱۳۳۲ - ۱۳۲۰ ه.ش).- ج.۵. سالهای ۱۳۳۲ ه.ش تا ۱۳۳۶ ھ. ش.- ج.۶. سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۵۷ ھ. ش
‏موضوع : نمایشنامه فارسی -- ایران -- تاریخ و نقد
نمایش-- ایران
نمایشنامه نویسان ایرانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭PIR۳۸۲۴‏‫‬‭‭/م۷‮الف‬۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‬‭‭۸‮فا‬۲/۰۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۹۰۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  ادب‍ی‍ات‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۲۲۷۱ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۷۷۲ ‬
۱
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۱۴۳۹ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۷۷۳ ‬
۲
۱
۱۳۸۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۵۵۸۸ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۷۷۴ ‬
۳
۱
۱۳۸۶
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۳۳ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۱
۱۵
۱۳۶۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۳۴ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۲
۱۵
۱۳۶۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۴۰۴ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۲
۱۶
۱۳۶۳
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۳۴۰۵ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۱
۱۶
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۲۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۹۴۱ ‬
۲
۵
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۵۰۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۰۳۰ ‬
۱
۵
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۶۳۸۸ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۸۹۷ ‬
۲
۱۲
۱۳۶۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۷۰۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۹۵۶ ‬
۱
۶
۱۳۶۳
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۳۱۸۱ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۳۱۸۲ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۲
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۳۱۸۳ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۴۲۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۴۲۹ ‬
۱
۱۰
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۹۹۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۹۹۶ ‬
۲
۶
۱۳۶۳
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۹۰۰۰-۹۹۸۱ ‬
‪ ۹۰۰۰-۹۹۸۱ ‬
۱
۱۷
۱۳۶۳
۱
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۴۰۵ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۲
۷
۱۳۸۵
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۴۰۶ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۱
۱۸
۱۳۸۵
۲
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۴۰۷ ‬
‪ PIR۳۸۲۴ /م۷الف۴ ‬
۳
۵
۱۳۸۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۶۰۲۲ ‬
‪ ۲۲۰۰۷۸۵ ‬
۱
۳
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۰۲۳ ‬
‪ ۶۵۱۶۶۸ ‬
۱۱
۱۳۶۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۰۹۷۴۰ ‬
‪ ۲۲۰۰۷۸۲ ‬
۱
۱
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۰۹۷۴۱ ‬
‪ ۲۲۰۰۷۸۳ ‬
۲
۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۱۵۰۵ ‬
‪ ۸۸۵۱۸۸ ‬
۲
۱۷
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۳۱۵۰۶ ‬
‪ ۸۹۷۸۱۲ ‬
۱
۷
۱۳۶۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۰۶۰۸۴۹ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭‬‭PIR۳۸۲۴ ‏‫‬‭‭/م۷‮الف‬۴ ‬
۲
۳
۱۳۸۵
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۹۷۸۹۷ ‬
‪ ۱۴۷۵۲۸۴ ‬
۱
۹
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۹۴۲۵۰ ‬
‪ ۱۴۸۲۲۳۵ ‬
۲
۱۹
۱۳۶۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۲۳۹۴۵۳ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭‬‭PIR۳۸۲۴ ‏‫‬‭‭/م۷‮الف‬۴ ‬
۱
۴
۱۳۸۵
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۷۶۴۹ ‬
‪ ۸۸۹۰۲۶ ‬
۳
۲
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۴۷۶۵۰ ‬
‪ ۸۸۹۰۲۵ ‬
۳
۳
۱۳۸۶
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۸۴۴۳۶۹ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭‬‭PIR۳۸۲۴ ‏‫‬‭‭/م۷‮الف‬۴ ‬
۳
۴
۱۳۸۶
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۶۹۱۹۸ ‬
‪ ۲۴۹۵۷۹۰ ‬
۴
۱
۱۴۰۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۶۹۱۹۹ ‬
‪ ۲۴۹۵۷۸۹ ‬
۴
۲
۱۴۰۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login