شباک
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : شباک [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهرانکرج: [بی‌نا]، ۱۳۹۴ -
‏فاصله انتشار : ماهانه
‏يادداشت : این نشریه در ابتدا هر جلد را به موضوعی خاص اختصاص داده است.
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیرحسین یوسفی
سردبیر: میلاد فتحی
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۱۸۱۳۶۳
‏زبان اثر : فارسی
 
   آدرس ثابت  شباک
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۳۰۲ ‪ ۱۳۹۵
ج۴:س۲؛ ش۱۳(۶)-ش۱۴(۷)(شهریور-مهر)؛ج۱:س۲؛ ش۱۵(۸)-ش۱۷(۱۰)(آبان-دی)
‪ 6706956
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۱۱۹ ‪ ۱۳۹۵
س۲: ش۹(۲)-ش۱۲(۵)(اردیبهشت-مرداد) "ش۹(۲)ج۱،مطالعات علوم انسانی" "ش۱۰(۳)ج۴،مطالعات هنر و معماری" "ش۱۱(۴)-۱۲(۵)ج۲،مطالعات علوم مهندسی"
‪ 6676767
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۵۳۸۵ ‪ ۱۳۹۵-۱۳۹۶
س۲: ش۱۸(۱۱)-ش۱۹(۱۲)(بهمن-اسفند۱۳۹۵)؛س۳: ش۲۰(۱)-ش۲۱(۲)(فروردین-اردیبهشت)
‪ 6711315
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۰۴۷۰ ‪ ۱۳۹۴-۱۳۹۵
س۱-[۲]: ش۱-۴(دی۱۳۹۴-فروردین۱۳۹۵)<کسری: ۲-۳>
‪ 6652748
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۱۲۳۹ ‪ ۱۳۹۴-۱۳۹۵
س۱-[۲]: ش۱-۴(دی۱۳۹۴-فروردین۱۳۹۵)<کسری: ۲-۳>
‪ 6696130
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۶۴۳۵ ‪ ۱۳۹۶
س۳: ش۲۲(۳)-ش۲۵(۶)(خرداد-شهریور)
‪ 6921716
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۰۸۸ ‪ ۱۳۹۴-۱۳۹۵
س۶-۷: ش۱۲-۱۳(زمستان۱۳۹۴- بهار۱۳۹۵)
‪ 7102888
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۰۸۹ ‪ ۱۳۹۵
ج۱: س۲؛ش۹(۱)-ش۱۵و۱۶(۸و۹)(اردیبهشت-آذر) <کسری: ۱۴(۷)> "ش۹ و ۴و۵ و۱۵و۱۶ ویژه مطالعات علوم انسانی" "۱ش۱۰ و ۶ ویژه مطالعات هنر و معماری"
‪ 7102883
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۴۲۰۰ ‪ ۱۳۹۶
س۳: ش۲۲-۲۵(خرداد-شهریور)
‪ 7295291
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۴۵۶ ‪ ۱۳۹۸
س۵: ش۴۲(۳)(خرداد)
‪ 7698856
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۷۴۹۰ ‪ ۱۳۹۷
س۴: ش۳۶(۵)-ش۳۸(۷)(آبان-دی)
‪ 7781195
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۷۷۸۳ ‪ ۱۳۹۵
س۲: ش۱۴(۷)، ش۱۷(۱۰)-ش۱۹(۱۲)(مهر-اسفند)
‪ 7780751
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۹۵۵۳ ‪ ۱۳۹۷
س۴: ش۳۲(۱)-ش۳۶(۵)(فروردین-آبان)
‪ 7841562
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۹۹۰۴ ‪ ۱۳۹۷
س۴: ش۳۲(۱)-ش۳۴(۳)(فروردین- مرداد)
‪ 7859417
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۰۰۹۹ ‪ ۱۳۹۶
س۳: ش۲۰-۳۱(فروردین-اسفند)<کسری: ۲۲-۲۵>
‪ 7869677
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۲۶۶۰ ‪ ۱۳۹۸
س۵: ش۴۴(۵)(مرداد)
‪ 8147028
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login