دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورای‍ی‌: ان‍ق‍لاب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ و ع‍ج‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍م‍دزاده‌، م‍رض‍ی‍ه‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورای‍ی‌: ان‍ق‍لاب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ و ع‍ج‍م‌/ م‍رض‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍دزاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۲
‏شابک : ‎964-422-623-2(دوره‌) ؛ ‎964-422-621-6(ج‌. ۱) ؛ ‎964-422-622-4(ج‌. )۲
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : ان‍ق‍لاب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ و ع‍ج‍م‌
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌ ۶۱ - ۴ق‌. -- ش‍ع‍ر
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ق‌. -- ش‍ع‍ر
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۷۲‭/ح‌۵م‌۳
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۰۰۸۳۵۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۰۳۲۴
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ورای‍ی‌: ان‍ق‍لاب‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ و ع‍ج‍م‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۸۳۴۴۳ ‬
‪ PIR۴۰۷۲ /ح۵م۳ ‬
۱
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۸۳۴۴۴ ‬
‪ PIR۴۰۷۲ /ح۵م۳ ‬
۲
۲
قفسه باز
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۷۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۷۳ ‬
۱
۴
۱۳۸۳
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۷۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۴۷۴ ‬
۲
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۱۰۱۳ ‬
‪ ۱۷۰۲۲۳۶ ‬
۲
۳
۱۳۸۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۳۱۰۱۴ ‬
‪ PIR۴۰۷۲ ‭/ح‌۵م‌۳ ‬
۲
۱
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۳۴۸۷۲ ‬
‪ ۱۷۰۲۲۳۷ ‬
۱
۳
۱۳۸۳
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۸۳۴۸۷۳ ‬
‪ PIR۴۰۷۲ ‭/ح‌۵م‌۳ ‬
۱
۱
۱۳۸۳
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۳۳۳۲۰ ‬
‪ ۱۴۴۲۰۲۰ ‬
۱
۷
۲
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۱۵۳۳۳۲۱ ‬
‪ PIR۴۰۷۲ ‭/ح‌۵م‌۳ ‬
۱
۸
۲
قفسه باز
 
تالار تخصصی مطالعات زنان
‪ ۱۵۳۳۳۲۲ ‬
‪ PIR۴۰۷۲ ‭/ح‌۵م‌۳ ‬
۲
۹
۱۳۸۳
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۳۳۳۲۳ ‬
‪ ۱۴۴۲۰۱۷ ‬
۲
۱۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login