روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍رم‍د، زه‍ره‌، ‏‫۱۳۱۳ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ زه‍ره‌ س‍رم‍د، ع‍ب‍اس‌ ب‍ازرگ‍ان‌، ال‍ه‍ه‌ ح‍ج‍ازی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫[ت‍ه‍ران‌]‬‏‫ : آگ‍ه‌‬‏‫‏‏، ۱۳۷۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۴۰۵ ص‌.‬‏‫ : م‍ص‍ور، جدول ، ن‍م‍ودار.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۱۸۰۰۰ری‍ال‬‌‬‏‫ : ‏‫‬‭9644160649‬ ؛ ‏‫‏‏۱۸۰۰۰ریال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫‏‏۲۱۰۰۰ریال (چاپ چهارم)‬‬ ؛ ‏‫‏‏‏‏‏۲۲۵۰۰ریال (چاپ پنجم)‬‬ ؛ ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ریال (چاپ ششم)‬‬ ؛ ‏‫‏‏۲۵۰۰۰ریال (چاپ هفتم)‬‬ ؛ ‏‫‏۲۸۰۰۰ریال‬‬‏‫ : چاپ هشتم‬‏‫ : ‏‫‬‭9643290514‬ ؛ ‏‫‏‏۲۸۰۰۰ریال‬‬‏‫ : چاپ نهم‬‏‫ : ‏‫‬‭9643290514‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال (چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ریال ‬‏‫ : چاپ شانزدهم‬‏‫ : ‏‫‬‭9789643290511‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال( چاپ نوزدهم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ب‍ه‍ار : ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌ :۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌ و نهم: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم: زمستان ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫ چاپ نوزدهم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ چهل و یکم: ۱۴۰۱.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۷۹-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : چاپ سی و هفتم: ۱۴۰۰.
‏يادداشت : چاپ سی و پنجم: ۱۴۰۰.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : روان‌شناسی -- تحقیق
‏شناسه افزوده : ب‍ازرگ‍ان‌ ه‍رن‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۲۱ - ‏
‏شناسه افزوده : ح‍ج‍ازی‌، ال‍ه‍ه‌،‏‫ ۱۳۳۹ - ‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BF۷۶/۵‏‫‬‮‭/س۴ر۹ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۵۰/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۱۲۵۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۳۸۲ ‬
‪ ۶۳-۷۳۸۲ ‬
۲
۱۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۲۱۶۶ ‬
‪ ۶۳-۳۲۹۱۱ ‬
۵۱
۱۳۹۴
۲۹
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۳۸۳۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۳۸۳۸ ‬
۳۹
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۳۴۷۰۲ ‬
‪ ۴۱۰۸۶۳ ‬
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۳۴۷۰۳ ‬
‪ ۲۴۰۶۸۰۸ ‬
۱۶
۱۳۷۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۷۲۹۰۰ ‬
‪ ۴۱۰۸۷۷ ‬
۸
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۷۲۹۰۱ ‬
‪ ۲۴۰۶۶۷۴ ‬
۱۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۶۰۸۴ ‬
‪ ۳۶۶۹۹۸ ‬
۳۱
۱۳۷۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۰۶۰۸۵ ‬
‪ ۴۰۸۹۴۰ ‬
۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۹۲۸۰ ‬
‪ ۲۴۰۶۸۰۹ ‬
۷
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۷۷۱۴ ‬
‪ ۴۰۴۶۸۴ ‬
۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۷۷۱۵ ‬
‪ ۲۴۰۶۶۶۴ ‬
۱۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۷۵۰۴۶ ‬
‪ ۵۴۲۵۳۱ ‬
۲۰
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۵۰۴۷ ‬
‪ ۴۵۶۰۵۱ ‬
۱۱
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۶۸۵۶ ‬
‪ ۴۳۳۰۸۹ ‬
۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۴۶۸۵۷ ‬
‪ ۶۶۵۸۷۹ ‬
۲۲
۱۳۸۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۶۲۶۶۴ ‬
‪ ۱۷۹۲۰۹۵ ‬
۴۸
۱۳۹۴
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۶۰۸۴ ‬
‪ ۵۸۷۱۳۲ ‬
۲۸
۱۳۸۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۶۰۸۵ ‬
‪ ۵۸۷۱۱۸ ‬
۲۷
۱۳۸۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۹۷۸۴۲ ‬
‪ ۵۹۱۱۸۳ ‬
۳۰
۱۳۸۳
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۷۸۴۳ ‬
‪ ۴۸۴۳۳۳ ‬
۱۲
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۴۲۶۸ ‬
‪ ۱۰۷۶۱۲۱ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۵۴۲۵ ‬
‪ ۸۶۷۰۲۴ ‬
۴۲
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۲۲۵۳۱ ‬
‪ ۲۰۲۹۵۴ ‬
۲۵
۱۳۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۲۲۵۳۲ ‬
‪ ۶۹۶۱۱۰ ‬
۲۶
۱۳۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۸۲۴۳ ‬
‪ ۸۶۲۹۰۶ ‬
۳۵
۱۳۸۹
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۸۲۴۴ ‬
‪ ۸۶۲۹۰۷ ‬
۳۶
۱۳۸۹
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۰۵۲۴ ‬
‪ ۸۲۶۲۳۷ ‬
۲۴
۱۳۸۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۹۰۵۲۵ ‬
‪ ۸۲۶۲۳۶ ‬
۲۹
۱۳۸۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۶۸۲۶ ‬
‪ ۸۶۷۸۳۵ ‬
۳۷
۱۳۸۵
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۲۶۸۲۷ ‬
‪ ۸۶۷۸۳۴ ‬
۳۴
۱۳۸۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۹۷۷ ‬
‪ ۷۹۸۲۷۲ ‬
۳۳
۱۳۸۸
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۹۷۸ ‬
‪ ۷۹۸۲۷۳ ‬
۳۲
۱۳۸۸
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۷۳۷۲ ‬
‪ ۸۳۱۵۳۳ ‬
۴۰
۱۳۸۸
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۷۳۷۳ ‬
‪ ۸۳۱۵۳۴ ‬
۴۱
۸۸
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۳۲۵۹ ‬
‪ ۱۲۱۱۸۲۱ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۳۲۶۰ ‬
‪ ۱۲۱۱۸۲۰ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۰۵۷۵ ‬
‪ ۱۳۲۲۱۰۳ ‬
۴۳
۱۳۹۱
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۰۵۷۶ ‬
‪ ۱۳۲۲۱۰۲ ‬
۴۴
۱۳۹۱
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۷۶۰۵۷ ‬
‪ ۱۶۶۰۸۹۶ ‬
۴۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۵۹۱۸ ‬
‪ ۱۶۳۵۰۸۱ ‬
۴۷
۱۳۹۳
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۳۸۵۶۹ ‬
‪ ۲۴۹۳۴۱۴ ‬
۴۹
۱۴۰۰
۳۷
 
مخزن مبادله و اهدا
‪ ۲۰۰۰۰۱۹۷۲ ‬
‪ ۲۰۰۰۰۱۹۷۲ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login