اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داس‌، ب‍راج‍ا، - ۱۹۴۱
‎Das, Braja M.‬
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌/ م‍ول‍ف‌ ب‍راج‍ا ام‌. داس‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ال‍ح‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۵ - ۱۳۷۴ [ج‌. ]۱۳۷۵ .۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ۱۵۵۱۵۷)
‏شابک : ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۶۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۶۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۶۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۶۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۶۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۶۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۶۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲) ؛ ۱۲۰۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۶۴۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۱ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌" ت‍وس‍ط ش‍اپ‍ور طاح‍ون‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏يادداشت : ج‌، ۲ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۷۶)؛ ۸۰۰۰ ری‍ال‌:‎ISBN 964-454-042-5‬
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۸)؛ ۱۶۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ج‌. ۱ (چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۲): ۲۴۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Principles of geotechnical engineering; 2nd ed‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
‏عنوان دیگر : اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌
‏موضوع : خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
‏شناسه افزوده : ص‍ال‍ح‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : TA۷۱۰‭/د۲‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۶۲۴/۱۵۱۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۲۵۰۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ خ‍اک‌: م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۷۶ ‬
‪ ۶۳-۹۲۱۷۷ ‬
۱
۲
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۳۹۰ ‬
‪ ۶۳-۱۳۳۹۰ ‬
۱
۱
۱۳۸۰
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۳۸۳۶۳ ‬
‪ ۶۳-۳۸۳۶۳ ‬
۱
۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۳۹۳۳ ‬
‪ ۳۸۳۱۸۹ ‬
۲
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۱۳۹۳۴ ‬
‪ ۱۹۱۴۴۹۵ ‬
۲
۹
۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۶۵۶۳ ‬
‪ ۳۸۳۱۰۴ ‬
۱
۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۶۵۶۴ ‬
‪ ۳۹۰۶۲۶ ‬
۱
۸
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۷۰۸۷۵ ‬
‪ ۱۵۱۷۱۹۵ ‬
۲
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۰۸۷۶ ‬
‪ ۳۸۳۰۹۴ ‬
۲
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۴۵۳۰۸ ‬
‪ ۳۸۳۱۱۰ ‬
۱
۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۴۵۳۰۹ ‬
‪ ۵۴۴۹۱۸ ‬
۱
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۳۸۳۹ ‬
‪ ۳۵۶۹۶۴ ‬
۱
۹
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۰۲۶۲ ‬
‪ ۳۸۳۰۹۳ ‬
۱
۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۰۲۶۳ ‬
‪ ۳۳۴۳۸۲ ‬
۱
۱۰
۱۳۸۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۷۵۱۱۰ ‬
‪ ۱۹۶۱۳۵۹ ‬
۱
۱۲
۱۳۷۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۷۵۱۱۱ ‬
‪ ۱۹۶۱۳۶۰ ‬
۲
۱۳
۱۳۷۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login