علوم آماری
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : علوم آماری[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: انجمن آمار ایران، ۱۳۸۶ -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏شاپا : 1735-8183
‏يادداشت : صاحب امتیاز: انجمن آمار ایران
مدیرمسئول و سردبیر: محسن محمد‌زاده
‏يادداشت : فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏موضوع : آمار-- نشریات ادواری.
‏شناسه افزوده : محمدزاده درودی، محسن، ‏‫۱۳۳۶ -‎‏‬، مدیر مسئول، سردبیر
‏شناسه افزوده : انجمن آمار ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫۱آ/QA۲۷۶‬
‏رده بندی د... : ‏‫۵۱۹/۵۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۰۰۶۷۳۱‬
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ‏‫amar@modares.ac.ir‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
‏زبان فهرست مندرجات : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  علوم آماری
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۵۷۰۴ ‪ ۱۳۸۶
س۱: ش۲(پاییز-زمستان)
‪ 2579315
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۱۰۴۹ ‪ ۱۳۸۶
س۱: ش۲(پاییز-زمستان)
‪ 2579316
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۴۹۴۵ ‪ ۱۳۹۰
س۵: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4309983
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۳۱۹ ‪ ۱۳۸۷
س۲: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4309978
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۴۰۴۱ ‪ ۱۳۸۶
س۱: ش۱(بهار-تابستان)
‪ 3259734
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۶۲۹۶ ‪ ۱۳۸۹
س۴: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4407134
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۷۶۶۰ ‪ ۱۳۹۳
س۸: ش۲(پاییز-زمستان)
‪ 6371923
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۳۷۷۵ ‪ ۱۳۸۶
س۱: ش۱(بهار-تابستان)
‪ 3056726
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۷۴۷ ‪ ۱۳۸۸
س۳: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4304577
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۷۴۸ ‪ ۱۳۸۸
س۳: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4304580
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۵۱۶۶ ‪ ۱۳۸۷
س۲: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4333439
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۵۲۶۲ ‪ ۱۳۹۰
س۵: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4338223
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۵۷۸۰ ‪ ۱۳۸۹
س۴: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4447230
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۹۰۱۸ ‪ ۱۳۹۰
س۵: ش۱(بهار-تابستان)
‪ 4731321
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۰۳۹۶ ‪ ۱۳۹۱
ج۶: ش۲(پاييز-زمستان)
‪ 4879282
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۰۶۶۷ ‪ ۱۳۹۱
س۶: ش۱(بهار-تابستان)
‪ 4850382
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۱۳۱۶ ‪ ۱۳۹۲
س۷: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4875295
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۵۸۹۶ ‪ ۱۳۹۲
س۷: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 4776092
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۷۸۴۴ ‪ ۱۳۸۶
ج۱: ش۱(بهاروتابستان)
‪ 5457941
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۷۵۳ ‪ ۱۳۹۳
س۸: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 6155799
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۸۵۸ ‪ ۱۳۹۴
س۹: ش۲(پاییزو زمستان)
‪ 6161269
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۹۷۴ ‪ ۱۳۹۲
س۷: ش۱(بهار وتابستان)
‪ 6172018
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۱۱۹۱ ‪ ۱۳۹۴
س۹:ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 6212428
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۰۹۶ ‪ ۱۳۹۵
ج۱۰: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 6982777
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۲۰۳۱ ‪ ۱۳۹۸
س۱۳: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 7676874
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۲۷۹۲ ‪ ۱۳۹۷
س۱۲: ش۲(پاییز و زمستان)
‪ 7676875
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۲۹۲۰ ‪ ۱۳۹۷
س۱۲: ش۲(پاییز و زمستان)
‪ 7688291
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۲۹۵۹ ‪ ۱۳۹۷
ج۱۲: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 7688329
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۲۹۶۰ ‪ ۱۳۹۷
ج۱۲: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 7688330
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۷۸۷ ‪ ۱۳۹۸
ج۱۳: ش۲(پاییز و زمستان)
‪ 7710835
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۷۳۴۹ ‪ ۱۳۹۶
ج۱۱: ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 7768530
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۴۹۸۳ ‪ ۱۳۹۹
س۱۴: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 8355379
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۵۲۹۸ ‪ ۱۳۹۸
ج۱۳: ش۲(پاییز و زمستان)
‪ 8368990
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۵۳۴۴ ‪ ۱۳۹۹
ج۱۴: ش۱(بهار و تابستان)
‪ 8380964
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login