ک‍ی‍م‍ی‍ای‌ س‍ب‍ز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ی‍م‍ی‍ای‌ س‍ب‍ز/ [ت‍دوی‍ن‌] ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌ و آب‍خ‍ی‍زداری‌ ک‍ش‍ور.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌ و آب‍خ‍ی‍زداری‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۵۹ ص‌.‬:ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۲۲۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭‎964-473-189-1:‬
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا و م‍رات‍ع‌ و آب‍خ‍ی‍زداری‌ ک‍ش‍ور ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏موضوع : جنگل و جنگل‌داری -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏شناسه افزوده : سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور. معاونت امور جنگل
‏شناسه افزوده : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭SD۱۲۱‏‫‭‭/ک‌۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۳۴/۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۷۱۱۹
 
   آدرس ثابت  ک‍ی‍م‍ی‍ای‌ س‍ب‍ز
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login