پژوهش‌نامه تاریخ‌های محلی ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهش‌نامه تاریخ‌های محلی ایران [پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: [دانشگاه پیام نور]، ۱۳۹۱ -
‏فاصله انتشار : شش ماه يکبار
‏شاپا : 2345-2390
‏يادداشت : مدیر‌مسئول: علی‌رضا علی صوفی
سردبیر: محمد‌رضا نصیری
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : :Biannual Research Journal of Iran Local Histories
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۲۴۹۷۸
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
localhistories@pnu.ac.ir
‏زبان اثر : فارسیانگلیسی
 
   آدرس ثابت  پژوهش‌نامه تاریخ‌های محلی ایران
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۲۳۵ ‪ ۱۳۹۲
س۲: ش۳(۱)(پاییز و زمستان)
‪ 6668883
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۸۳۱۵ ‪ ۱۳۹۲
س۱-۲: ش۲-۳(بهار-زمستان)
‪ 6122192
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۸۳۳۰ ‪ ۱۳۹۳-۱۳۹۴
س۲: ش۳(پاییز۱۳۹۳)؛س۳: ش۶(۲)(تابستان۱۳۹۴)
‪ 6121898
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۱۰۹۸ ‪ ۱۳۹۴
س۴: ش۱(پاییزوزمستان)
‪ 6210155
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۱۸۴۱ ‪ ۱۳۹۴
س۳: ش۶(۲)(بهار و زمستان)
‪ 6234959
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۴۵۲۰ ‪ ۱۳۹۴
س۴: ش۷(۱)(پاییز و زمستان)
‪ 6386232
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۴۵۵۹ ‪ ۱۳۹۱-۱۳۹۲
س۱: ش۱-۲(پاییز-۱۳۹۱-تابستان۱۳۹۲)
‪ 6390261
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۴۶۲۸ ‪ ۱۳۹۳
س۲: ش۵(۳)(پاییز)
‪ 6382532
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۱۳ ‪ ۱۳۹۵
س۵: ش۹(۱)(پاییز و زمستان)
‪ 7700003
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۱۴ ‪ ۱۳۹۵
س۴: ش۸(۲)(بهار و تابستان)
‪ 7700004
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۱۵ ‪ ۱۳۹۵
س۴: ش۸(۲)(بهار و تابستان)
‪ 7700005
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۱۸ ‪ ۱۳۹۷
س۶: ش۱۲(۲)(بهار و تابستان)
‪ 7700013
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۱۹ ‪ ۱۳۹۶
س۶: ش۱۱(۱)(پاییز و زمستان)
‪ 7700016
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۳۳ ‪ ۱۳۹۶
س۶: ش۱۱(۱)(پاییز و زمستان)
‪ 7702889
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۳۴ ‪ ۱۳۹۶
س۵: ش۱۰(۲)(بهار و تابستان)
‪ 7702907
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۳۵ ‪ ۱۳۹۶
س۵: ش۱۰(۲)(بهار و تابستان)
‪ 7702908
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۳۶ ‪ ۱۳۹۵
س۵: ش۹(۱)(پاییز و زمستان)
‪ 7702939
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۳۵۱ ‪ ۱۳۹۷
س۶: ش۱۲(۲)(بهار و تابستان)
‪ 7703315
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۹۰۱۴ ‪ ۱۳۹۷
س۷: ش۱۳(۱)(پاییز-زمستان)
‪ 7828632
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۰۴۷۴۶ ‪ ۱۳۹۸
س۷: ش۱۴(۲)(بهار و تابستان)
‪ 8327201
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۱۶۷۴ ‪ ۱۳۹۸
س۸: ش۱۵(۱)(پاییز و زمستان)
‪ 8844057
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۵۷۲۵ ‪ ۱۳۹۹
س۸: ش۱۶(۲)(بهار و تابستان)
‪ 9039023
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۱۷۹۲۲ ‪ ۱۳۹۹
س۸: ش۱۶(۲)(بهار و تابستان)
‪ 9146903
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login