پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊موارد تغییر شاپا
• وقتي پيايند علاوه بر فرم چاپي در قالب رسانه‎اي ديگر خواه با همان عنوان يا با عنواني ديگر منتشر شود، براي رسانه جديد بايد شاپاي جديد تقاضا شود: مثال: سمرقند (چاپي): ISSN 1735-0018 سمرقند (الكترونيكي پيوسته): ISSN 1735-0075 • اگر پيايندي به دو زبان به صورت جداگانه انتشار يابد، براي هر يك بايد شاپاي جداگانه درخواست گردد: مثال: روند اقتصادي (چاپي): ISSN 1735-0042 روند اقتصادي (الكترونيكي پيوسته): ISSN 1735-0050 • اگر پيايندي با عنوان يكسان در دو منطقه جغرافيايي منتشر شود، براي هر كدام يك شماره شاپاي جداگانه دريافت مي‎شود. مثال: همشهري (گيلان): ISSN 1735-6113 همشهري (زنجان): ISSN 1735-6199 • اگر رسانه‎اي در ويراستهاي مختلف منتشر شود، مثلاً در ويراست بين‎المللي و ويراست داخلي، براي هركدام بايد شاپاي جداگانه درخواست شود. • درهمكردها: درهمكرد يك پيايند اگر با همان عنوان پيايند اصلي منتشر شود، شاپاي جديد لازم ندارد. تهيه نمايه و تجديد نظر در تنظيم مقالات تغيير اساسي به حساب نمي‎آيد و شماره جديد لازم ندارد. اما اگر عنوان عوض شود، مثلاً كلمه «سالانه» يا «درهمكرد» به عنوان اضافه شود، آنوقت تغيير محسوب شده و بايد شاپاي جديد بگيرد. • تجديد چاپ: اگر نشريه‎اي به هر دليل عيناً تجديد چاپ شود شماره شاپاي جديد لازم ندارد. • اگر نشريه‎اي به دو قسمت مجزا تقسيم شود بايد براي هر دو شاپاي جديد تقاضا شود، مگر اين كه عنوان يكي از نشريه‎ها همان عنوان قبلي باقي بماند كه در اين صورت فقط بايد براي قسمت دوم تقاضاي شاپا كرد. • اگر يك يا چند پيايند در هم ادغام شوند و تشكيل يك پيايند بدهند، بايد براي آن تقاضاي شاپاي جديد كرد، مگر اين كه نام يكي از پيايندهاي ادغام شده عيناً به كل تعلق گرفته باشد كه در اين صورت شاپاي آن عنوان عيناً به كل تخصيص مي‎يابد. • اگر پيايندي داراي پيوست، ضميمه، متعلقات يا نشريات وابسته است كه به طور مداوم انتشار مي‎يابند، هر كدام از آنها بايد داراي شاپاي جداگانه باشند.
login