پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊شيوه درخواست شاپا
مركز ملي شاپا در تماس مستقيم با مركز بين‎المللي ISSN در پاريس است و طي موافقتنامه‎اي متعهد شده است ضمن تخصيص شماره شاپا به پيايندهاي متقاضي، فهرست كامل و مستندي از مختصات كتابشناختي آنها را نيز تهيه كرده و در فواصل زماني معين به پايگاه اطلاعاتي بين‎المللي پيايندها ارسال نمايد. لذا شايسته است ناشران مجله‎ها، روزنامه‎ها و ساير پيايندها براي تبليغ بين‎المللي نشريه خود و ثبت و ضبط آنها در يك پايگاه اطلاعاتي بين‎المللي نسبت به اخذ شماره شاپا از كتابخانه ملي اقدام نمايند. مركز ملي شاپا پرسشنامه اطلاعات كتابشناختي پيايندها (فرم درخواست شاپا) را تهيه كرده و مي تواند به وسيله پست، دورنگار، سايت اينترنتي شاپا به نشاني www.shapa.ir ، يا مراجعه شخصي در اختيار ناشران و مديران پيايندها قرار دهد. اين فرم بايد توسط متقاضي براي پيايند مورد نظر پر شود. چون پاسخگويي به ناشران و مديران پيايندها تنها از طريق پست الكترونيكي انجام مي پذيرد، درج نشاني پست الكترونيكي دفتر پيايند در پرسشنامه شاپا الزامي است. پيايند متقاضي شاپا ممكن است در يكي از دو حالت زير قرار داشته باشد: 1. تاكنون اولين شماره آن منتشر نشده اما در شرف نشر است. 2. هنگام تقاضاي تخصيص شاپا بيش از يك شماره از نشريه منتشر شده است. ( ناشران محترم بايد در نظر داشته باشند كه تخصيص شماره شاپا به پيايندهاي الكترونيكي، اعم از پيوسته يا لوح فشرده، پيش از انتشار آن انجام نمي پذيرد. )
login