پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊ راههای دسترسی به فرم درخواست فیپای الکترونیکی چیست؟
الف. وب گاه سازمان www.nlai.ir– منوی اصلی- خدمات- خدمات کتابخانه ملی- خدمات به ناشران-فهرستنویسی پیش از انتشار(فیپا)- درخواست فیپا – دریافت فرم الکترونیکی برای تکمیل و ارسال ب. وب گاه سازمان www.nlai.ir - خدمات- دسترسی پیوسته- خدمات پیوسته- فیپا-درخواست فیپا ج. http://opac.nlai.ir درخواست فيپا- انتخاب گزينه فيپا
login