پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊اهداف فیپا چیست؟
۱. يكدستي و هماهنگي فهرستنويسي و سازماندهي كتب در سطح كشور 2. تسهيل امر فهرستنويسي توسط كتابداران در تمامي كتابخانه ها 3. جلوگيري از انجام كار تكراري 4. افزايش سرعت بازيابي منابع در كتابخانه ها 5. اطمينان از صحت و درستي آن 6. صرفه جويي در بودجه‘ نيروي انساني‘ زمان ‘مكان 7. تسريع امر اشاعه اطلاعات 8. تسهيل در ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي و درواقع اشتراك اطلاعات كتابشناختي در سطوح ملي و بين المللي 9. افزايش سرعت گردش اطلاعات
login