پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊تاريخچه ISSN
پيايندها ماهياتاً در معرض تغييرات بسيار قرار دارند. اين تغييرات غالباً در عنوان، فاصله انتشار، شكل، و مديريت انتشاراتي رخ مي دهد. اين مسأله، همراه با انتشار روزافزون تعداد پيايندها در سطوح ملي و بين‎المللي، لزوم ايجاد نوعي كد استاندارد را به منظور شناسايي و توصيف كتابشناختي آنها آشكار كرد. مؤسسه ملي استاندارد آمريكا (ANSI) اولين بار در سال 1968 مطالعه در اين باب را آغاز كرد و به اين نتيجه رسيد كه اين رمزگذاري ناگزير بايد بين‎المللي باشد. بر اين مبنا سازمان بين‎المللي استاندارد طرح ISSN را تهيه كرد، و سر انجام در سال 1972 مدير كل يونسكو از تأسيس اين مركز خبر داد و از همه كشورهاي عضو خواست كه مركز ملي ISSN خود را تأسيس نمايند. تاكنون (سال 1386) حدود 81 كشور مراكز ملي خود را تشكيل داده‎اند.
login