پرسش و پاسخ 
صفحه اصلی سازمان خروج 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
◊تعريف پيايند
پيايند يا نشريه ادواري، نشريه‎اي چاپي يا غير چاپي است كه مداوماً در قسمتهاي مجزايي كه هريك داراي تاريخ و شماره خاص خود است، به مدت نامحدود منتشر مي‎شود. پيايند شامل مجله، روزنامه، سالنامه (مثل گزارشها، راهنماها، سالنماها)، خلاصه مذاكرات سازمانها، صورت‎جلسات همايشهاي ادامه‎دار، گزارشهاي انجمن‎هاي علمي، و فروستهاي تك نگاشتي است. اين تعريف شامل آثاري كه در قسمتهاي جداگانه منتشر مي‎شود ولي پايان انتشار آن از قبل مشخص شده است (مثل كتابهاي چند جلدي)، نمي‎شود.
login