<ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ = ت‍ف‍ه‍ی‍م‌>لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۱۲۰۹۲
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۲۰۹۲ف
۶۹۴/م
‏سرشناسه : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د‏‫، ۳۶۲ -‏۴۴۰ق.
Biruni, Muhammad ibn Ahmad
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌[نسخه خطی]/ اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌
‏وضعیت استنساخ : علی‌اکبر شیرازی، ۱۰۸۵ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: ب‍س‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ه‌ ث‍ق‍ت‍ی‌: ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌ ...
انجام: م‍رس‍خ‍ری‍ت‌ وری‍ش‌ خ‍ن‍درا چ‍ن‍ان‍ک‍ه‌ اک‍ن‍ون‌ ه‍س‍ت‌ و ال‍س‍لام‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ن‌ ات‍ب‍ع‌ ال‍ه‍دی‌
‏مشخصات ظاهري : ۱۶۷ ب‍رگ‌، ۱۷ س‍طر: ۱۵۰x۱۱۰؛ قطع: ۱۸۰×۲۵۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ: دول‍ت‌آب‍ادی‌
تزئینات متن: س‍رل‍وح‍ه‌ م‍ذه‍ب‌ زر و ش‍ن‍ج‍رف‌ ولاج‍ورد، ح‍اوی‌ ج‍داول‌ و اش‍ک‍ال‌ ن‍ج‍وم‍ی‌
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌، ق‍رم‍ز، م‍ق‍وائ‍ی‌
‏معرفی نسخه : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ را در ن‍ج‍وم‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و چ‍ن‍ان‍ک‍ه‌ م‍ی‌گ‍وی‍د: "دان‍س‍ت‍ن‌ ص‍ورت‌ ع‍ال‍ی‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ح‍ال‌ آس‍م‍ان‌ و زم‍ی‍ن‌ و آن‍چ‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ی‍ان‌ ه‍ر دو اس‍ت‌ ب‍ر روی‌ ش‍ن‍ی‍دن‌ و ب‍ت‍ق‍ل‍ی‍د گ‍رف‍ت‍ن‌ ه‍م‍چ‍ون‌ چ‍ی‍زه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ س‍ودم‍ن‍د اس‍ت‌ ان‍در پ‍ی‍ش‍ه‌ ن‍ج‍وم‌." ظاه‍را ای‍ن‌ ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍ت‍ف‍ه‍م‌ دی‍گ‍ری‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍ل‍م‌ ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ (= اب‍وری‍ح‍ان‌). م‍ق‍دم‍ه‌ ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ در م‍ب‍اح‍ث‌ ه‍ن‍دس‍ه‌ دارد. ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یاداشت تملک و سجع مهر : یادداشت اهداء:اهداء به ریحانه بنت‌الحسین خوارزمیه
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
‏يادداشت کلی : زبان: فارسی
‏موضوع : نجوم اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
*Islamic astronomy -- Early works to 20th century
اخترگویی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
Astrology -- Early works to 20th century
‏شناسه افزوده : شیرازی، علی‌اكبر شيرغلام، قرن۱۱ق.، کاتب
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  <ال‍ت‍ف‍ه‍ی‍م‌ = ت‍ف‍ه‍ی‍م‌>لاوائ‍ل‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login