التفهیم لاوائل صناعة التنجیم
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۲۷۸۱
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۲۷۸۱ع
۳۳۷۰-۷۲
‏سرشناسه : ابوریحان بیرونی، ،محمد بن احمد، ۳۶۲ - ۴۴۰ق.
Biruni, Muhammad ibn Ahmad
‏عنوان و نام پديدآور : التفهیم لاوائل صناعة التنجیم[نسخه خطی]/ محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
‏وضعیت استنساخ : احمدآباد هند: شاه محمد بن عبدالستار بن شاه محمد عثمان، ۱۰۵۶ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: ق‍ال‌ اب‍وری‍ح‍ان‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د ال‍ب‍ی‍رون‍ی‌ رح‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌: ان‌ الاح‍اطة ب‍ه‍ی‍ئ‍ة ال‍ع‍ال‍م‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ة ش‍ک‍ل‌ ال‍س‍م‍اء و الارض‌ و م‍ا ب‍ی‍ن‍ه‍ما ع‍ل‍ی‌ وج‍ه‌ الاخ‍ب‍ار ال‍م‍اخ‍وذ ب‍ال‍ت‍ق‍ل‍ی‍د ن‍اف‍ع‍ة ج‍دا ف‍ی‌ ص‍ن‍اع‍ة ال‍ت‍ن‍ج‍ی‍م‌
انجام: وع‍ن‍د ال‍ب‍ل‍وغ‌ ال‍ی‌ ه‍ذاال‍م‍وص‍ع‌ ک‍ف‍ای‍ة..م‍ن‌ ال‍س‍خ‍ری‍ة و الاس‍ت‍ه‍زاء ف‍ق‍د ج‍ه‍ل‌ ال‍م‍ن‍ت‍س‍ب‍ون‌ ال‍ی‍ه‍ا ف‍ض‍لا ع‍ن‌ ال‍م‍ن‍ت‍ف‍ی‍ن‌ ع‍ن‍ه‍ا. وال‍ل‍ه‌ اع‍ل‍م‌ ب‍ال‍ص‍واب‌ وال‍ی‍ه‌ ال‍م‍رج‍ع‌ و ال‍م‍اب‌
‏مشخصات ظاهري : ۸۹ برگ، ۲۵سطر: ۸۰×۱۷۰؛ قطع: ۱۳۰×۲۲۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ: ه‍ن‍دی‌ ن‍خ‍ودی‌
تزئینات متن: ع‍ن‍اوی‍ن‌ و س‍رف‍ص‍ل‍ه‍ا و خ‍طوط ج‍داول‌ و اش‍ک‍ال‌ ب‍ه‌ ش‍ن‍گ‍رف‌
نوع و تز ئینات جلد:ت‍ی‍م‍اج‌ ح‍ن‍ائ‍ی‌، ض‍رب‍ی‌، م‍ق‍وائ‍ی‌
‏خصوصيات نسخه موجود : حواشی اوراق:ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍س‍ال‌ ۱۰۶۳ در ش‍ه‍ر ب‍ره‍ان‍پ‍ور م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و درح‍واش‍ی‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌
‏معرفی نسخه : کتاب مشهوری است در شناخت و بررسی هیئت عالم و کیفیت اشکال آسمان و زمین و ما بین آن به طریق اخبار منقول در علم نجوم. مولف پس از بیان مطالبی از علم هندسه و حساب، به بررسی هیئت عالم و سپس به بیان احکام نجوم پرداخته است. نسخه خطی فارسی از همین کتاب بشماره ۲۰۹۲ف در کتابخانه ملی موجود است.
‏یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:پ‍ای‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍م‍ور ب‍ه‌ م‍ه‍ر ب‍ی‍ض‍وی‌ «م‍ح‍م‍دق‍اس‍م‌»
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .م‍وری‍ان‍ه‌خ‍وردگ‍ی‌ و پ‍ارگ‍ی‌ و ت‍رم‍ی‍م‌ ل‍ب‍ه‌ه‍ا در ب‍رخ‍ی‌ اوراق‌
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
تاریخ تالیف:۴۲۱ق.
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : الذریعه ۴: ۳۶۱؛ مجلس ۶: ۱۰۸؛ آستان قدس: ص۱۳۹
‏موضوع : نجوم اسلامی
*Islamic astronomy
‏شناسه افزوده : محمدبن عبدالستار، ‏‫قرن ۱۱ق.‬
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  التفهیم لاوائل صناعة التنجیم
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login