آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍ال‍ی‍ة
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۲۷۸۰
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۲۷۸۰ع
۳۱۴۵-۱۴۸
‏سرشناسه : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د‏‫، ۳۶۲ -‏۴۴۰ق.
Biruni, Muhammad ibn Ahmad
‏عنوان و نام پديدآور : آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍ال‍ی‍ة[نسخه خطی]/ محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
‏وضعیت استنساخ : زکی بن سلیمان طالقانی، ۱۲۷۲ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍م‍ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ن‌ الاض‍داد و الاش‍ب‍اه‌ و ال‍ص‍ل‍وة ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ خ‍ی‍ر ال‍خ‍ل‍ق‌ و ع‍ل‍ی‌ آل‍ه‌ ائ‍م‍ة ال‍ه‍دی‌ و ال‍خ‍ل‍ق‌...و ب‍ع‍د، ف‍ق‍د س‍ال‍ن‍ی‌ اح‍د الادب‍اء ع‍ن‌ ال‍ت‍واری‍خ‌ ال‍ت‍ی‌ ی‍س‍ت‍ع‍م‍له‍ا الام‍م‌ و الاخ‍ت‍لاف‌ ال‍وق‍ع‌..
انجام: یع‍رف‌ ف‍ی‌ ای‌ ش‍ه‍ری‍ک‍ون‌ و ع‍دد الای‍ام‌ ال‍م‍اض‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ش‍ه‍ر ال‍م‍وق‍ع‌ ب‍ال‍ح‍م‍رة او ب‍س‍ود ان‌ش‍اء ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ وح‍ده‌ و ه‍وح‍س‍ب‍ی‌...ف‍ه‍و م‍ن‌ ال‍ش‍ه‍ر ال‍م‍ک‍ت‍وب‌ ب‍الحم‍رة. ه‍ذات‍م‍ام‌ م‍اوج‍د ف‍ی‌ آخ‍ر ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌..
‏مشخصات ظاهري : ۳۳۴صفحه، ۲۱سطر: ۹۰×۱۷۰؛ قطع: ۱۵۰×۲۴۰
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ: ف‍رن‍گ‍ی‌ ن‍خ‍ودی‌
تزئینات متن: ع‍ن‍اوی‍ن‌ و س‍رف‍ص‍ل‍ه‍ا و خ‍طوط ج‍داول‌ و اش‍ک‍ال‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ش‍ن‍گ‍رف‌، روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ل‍م‍ات‌ و ع‍ب‍ارات‌ ب‍ا ش‍ن‍گ‍رف‌ ی‍اس‍ی‍اه‌ خ‍طک‍ش‍ی‌ ش‍ده‌
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌ س‍ی‍اه‌ خ‍اک‍ی‌، ض‍رب‍ی‌، ب‍اج‍داول‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ای‌ و ب‍وت‍ه‌ه‍ای‌ ری‍س‍ه‌ای‌ و طرح‌ ت‍رن‍ج‌ ب‍ه‌ زر، م‍ق‍وائ‍ی‌
‏خصوصيات نسخه موجود : حواشی اوراق: ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍س‍ال‌ ۱۲۸۷ و ۱۲۹۵با خط نستعلیق حاشیه نویسی و مقابله و تصحیح شده، بیشتر حواشی بفارسی
‏معرفی نسخه : یکی از ادیبان، در خصوص تاریخهای مورد استعمال امتها و ملتها و اختلافات هر کدام، اعیاد مشهور و ایام مذکور برای اوقات مختلف و اعمالی خاص که برخی از امتها بدان عمل می کنند، از ابوریحان بیرونی سوال نموده و ابوریحان در پاسخ به آن سوال، شناخت اخبار گذشتگان را لازم دانسته و چنین گفته است: چون بیشتر اخبار گذشتگان، احوال و رسوم باقی مانده از انهاست بنابراین پس از تقلید و بررسی آن از اهل ملل و نحل است که امکان قیاس اقوال و آراء آنها در اثبات بعضی از آن به بعض فراهم می‌آ‌ید و در آنصورت می توان به مطلوب رسید. و بدین ترتیب و با همین انگیزه، ابوریحان بیرونی کتاب حاضر را به رشته تحریر در آورد.
‏یاداشت تملک و سجع مهر : یادداشت های تملک:در ب‍رگ‌ ۲ ی‍ادداش‍ت‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ اع‍ت‍ض‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ م‍ی‍رزا ب‍س‍ال‌ ۱۲۷۳ م‍م‍ه‍ور ب‍ه‌ م‍ه‍ر خ‍ش‍ت‍ی‌ «اع‍ت‍ض‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌» و ی‍ادداش‍ت‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍زال‍دول‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د ق‍اج‍ار ب‍س‍ال‌ ۱۳۰۰
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
تاریخ تالیف :۳۹۰ق.
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : الذریعه ۱: ۶؛ اعلام زرکلی ۶: ۲۰۵؛ مجلس ۱۹: ۵۷۰؛ آستان قدس: ص۹؛ معجم المطبوعات العربیة ۱: ۶۱۵
‏موضوع : تمدن باستان -- تاریخ
Civilization, Ancient -- History
‏شناسه افزوده : طالقانی، زکی‌بن سلمان، ‏‫قرن۱۳ق.‏‬، کاتب
 
   آدرس ثابت  آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍ال‍ی‍ة
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابهای خطی
‪ ۵-۲۷۸۰ ‬
‪ ۵-۲۷۸۰ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login