م‍ص‍اب‍ی‍ح‌ ال‍ظلام‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ش‍رای‍ع‌ [ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍داک‍م‍ل‌، ق‌۱۲۰۵ - ۱۱۱۸
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ص‍اب‍ی‍ح‌ ال‍ظلام‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ش‍رای‍ع‌ [ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍وح‍ی‍د ال‍ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ج‍دد وح‍ی‍د ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ۱۴۲۴ق‌. = ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ج‌ ۱۱
‏فروست : (م‍ن‍ش‍ورات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍م‍ج‍دد ال‍وح‍ی‍د ال‍ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌۱۱)
‏شابک : ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-0-0‬(دوره‌) ؛ ‎964-94422-1-9‬۲۵۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱) ؛ ‎964-94422-2-7‬(ج‌.۲) ؛ ‎964-94422-3-5‬(ج‌.۳) ؛ ‎964-94422-4-3‬(ج‌.۴) ؛ ‎964-94422-5-1‬(ج‌.۵) ؛ ‎964-94422-6-x‬(ج‌.۶) ؛ ‎964-94422-7-8‬(ج‌.۷) ؛ ‎964-94422-7-6‬(ج‌.۸) ؛ ‎964-94422-9-4‬(ج‌.۹) ؛ ‎964-94422-0-6‬(ج‌.۱۰) ؛ ‎964-94422-1-4‬(ج‌.۱۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: ش‍رح‌ ال‍م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ل‍ل‍وح‍ی‍د.
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏عنوان دیگر : م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ش‍رای‍ع‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏موضوع : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۰۹۱ - ۱۰۰۶ق‌. م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ش‍رای‍ع‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۰۹۱ - ۱۰۰۶ق‌. م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ش‍رای‍ع‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌. ش‍رح‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ج‍دد وح‍ی‍د ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌
‏رده بندی کنگره : BP۱۸۲/۷‭/ف‌۹م‌۷۰۲۱۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۷۶۲۴
 
   آدرس ثابت  م‍ص‍اب‍ی‍ح‌ ال‍ظلام‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ش‍رای‍ع‌ [ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۶۴ ‬
‪ ۲۱۶۹۳۷۰ ‬
۱
۲
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۶۵ ‬
‪ ۲۴۰۶۰۳۱ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۶۶ ‬
‪ ۲۱۶۹۳۶۹ ‬
۲
۲
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۶۷ ‬
‪ ۲۴۰۶۰۳۰ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۶۸ ‬
‪ ۲۱۶۹۳۶۸ ‬
۳
۲
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۷۰ ‬
‪ ۲۱۶۹۲۶۹ ‬
۴
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۲۷۱ ‬
‪ ۴۱۶۵۱۳ ‬
۴
۱
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۷۲ ‬
‪ ۲۱۶۹۲۷۰ ‬
۵
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۲۷۳ ‬
‪ ۴۱۶۵۲۱ ‬
۵
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۷۴ ‬
‪ ۲۱۶۹۳۶۷ ‬
۶
۲
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۲۷۵ ‬
‪ ۴۱۶۵۲۲ ‬
۶
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۷۶ ‬
‪ ۲۱۶۹۴۰۴ ‬
۷
۲
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۲۷۷ ‬
‪ ۴۱۶۵۱۷ ‬
۷
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۷۸ ‬
‪ ۲۱۶۹۳۵۲ ‬
۸
۲
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۲۷۹ ‬
‪ ۴۱۶۵۰۹ ‬
۸
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۸۰ ‬
‪ ۲۱۶۹۳۷۱ ‬
۹
1
۱۴۲۴-۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۲۸۱ ‬
‪ ۴۱۶۵۰۸ ‬
۹
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۸۲ ‬
‪ ۲۱۶۹۳۶۵ ‬
۱۰
۲
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۲۸۳ ‬
‪ ۴۱۶۵۱۹ ‬
۱۰
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۲۸۴ ‬
‪ ۲۱۶۹۳۶۶ ‬
۱۱
۲
۱۴۲۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۰۰۲۸۵ ‬
‪ ۴۱۶۵۱۸ ‬
۱۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۶۲۰۶۹ ‬
‪ ۴۱۶۵۱۱ ‬
۳
۱
۱۴۲۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh
login