ع‍رب‍ی‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌] س‍ال‌ اول‌ آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ج‍ف‍ی‌ اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، - ۱۳۱۸
‏عنوان و نام پديدآور : ع‍رب‍ی‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌] س‍ال‌ اول‌ آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ س‍ع‍ی‍د ن‍ج‍ف‍ی‌ اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ک‍اظم‌ م‍وس‍وی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌].
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۱۶
‏فروست : (وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌؛ ۲۱۸)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۲ م‍ورد ت‍ج‍دی‍دن‍ظر ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۳۳۶۲۷
 
   آدرس ثابت  ع‍رب‍ی‌ [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌] س‍ال‌ اول‌ آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh