لسان‌ال‍ع‍رب‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌م‍ن‍ظور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍رم‌‏‫، ۶۳۰ -‏۷۱۱ق.
‏عنوان و نام پديدآور : لسان‌ال‍ع‍رب‌/ اب‍ی‌ال‍ف‍ض‍ل‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌‌م‍ک‍رم‌ اب‍ن‌م‍ن‍ظور الاف‍ری‍ق‍ی‌ال‍م‍ص‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دارصادر: داربیروت‏‫‏‏‏‏، [ ۱۳]-
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏ج.
‏شابک : ‏‫ج. ۸‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ‏‫فهرستنویسی بر اساس جلد هشتم٬ ۱۳۷۵ق. = ۱۹۵۶م.= ۱۳۳۵.‬
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی:‭‬ Ibn Manzūr. Lisan Al Arab‭‬
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ؟: ۱۹۵۵م=۱۳۷۴ق=۱۳۳۲).
‏يادداشت : ‏‫ج.۶ (چاپ؟: ۱۳۷۵ق.= ۱۹۵۶م.=۱۳۳۳).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۹ (چاپ؟: ۱۳۷۵ق.= ۱۹۵۶م.= ۱۳۳۳).‬
‏يادداشت : ج. ۱۰ و ۱۴ (چاپ اول؟ ۱۳۷۵ق. = ۱۹۵۶م. [= ۱۳۳۵])
‏يادداشت : ج. ۱۵ (چاپ اول؟: ۱۳۷۶ق. = ۱۹۵۶م. [= ۱۳۳۵]).
‏مندرجات : ج.۲ت.- ج. ۸. ع -غ.-- ج. ۱۰. ق - ک.-- ج. ۱۴. و - ی.-- ج. ۱۵. و - ی.
‏موضوع : زبان عربی -- واژه‌نامه‌ها
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌های عربی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PJ۶۶۲۲‏‫‭/‮الف‬۲ل۵ ۱۳۰۰ی‮‌الف
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۴۹۲/۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۱۷۳۰۳
 
   آدرس ثابت  لسان‌ال‍ع‍رب‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۸۷۱۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۹۹ ‬
۱۱
۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۸۷۱۱ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۰۰ ‬
۷
۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۸۷۱۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۹۸ ‬
۸
۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۸۷۱۵ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۰۳ ‬
۱۰
۳
۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۰۲۴۸۹۸ ‬
‪ ‬
۱۲
۶
۱۳۷۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۸۵۶۱ ‬
‪ ۱۰۱-۶۰۸۷ ‬
۱۵
۱۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۸۵۶۳ ‬
‪ ۱۰۱-۶۰۸۶ ‬
۱۴
۱۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۹۸۵۶۷ ‬
‪ ۱۰۱-۶۰۸۵ ‬
۱۰
۱۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۰۳۹۰۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۳۸۷ ‬
۹
۱
۱۳۳۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۰۳۹۰۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۳۷۰ ‬
۶
۱
۱۳۳۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۰۳۹۱۱ ‬
‪ ۱۰۱-۲۷۳۸۸ ‬
۸
۱
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۰۳۹۱۲ ‬
‪ ۱۴۴۴۷۵۴ ‬
۳
۱
۱۳۳۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۵۷۹۰ ‬
‪ ۷۷۵۵۵۳ ‬
۴
۱
۱۳۳۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۵۷۹۱ ‬
‪ ۸۰۲۹۹۱ ‬
۲
۱
۱۳۳۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۵۸۷۷ ‬
‪ ۷۷۵۶۸۲ ‬
۱۰
۱
۱۳۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۰۵۸۷۹ ‬
‪ ۱۴۴۳۱۹۱ ‬
۱
۲
۱۳۳۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۰۵۸۸۰ ‬
‪ ۱۴۴۳۱۹۲ ‬
۱۲
۱
۱۳۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۵۸۸۱ ‬
‪ ۷۷۵۶۸۳ ‬
۱۵
۱
۱۳۳۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۰۵۸۸۲ ‬
‪ ۱۰۱-۳۱۹۸۴ ‬
۱۴
۱
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۸۰۵۸۸۳ ‬
‪ ۱۷۵۸۱۴۱ ‬
۱۱
۱
۱۳۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۲۰۱۰۷ ‬
‪ ۴۸۲۸۱ ‬
۱۳
۱
۱۳۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۲۰۱۱۰ ‬
‪ ۱۴۹۲۲۹۲ ‬
۵
۱
۱۳۳۵
-
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۸۲۰۱۱۱ ‬
‪ ‬
۱۱
۲
۱۳۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۰۴۶۶ ‬
‪ ۱۵۷۹۶۹۵ ‬
۱۳
۲
۱۳۳۵
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۳۹۳۶۴ ‬
‪ ۱۰۱-۴۷۰۱ ‬
۱۲
۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh