ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۵۲۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۵-۱۲۲۴۰
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۵۲۱۲
‏پدیدآور : گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ع‍ل‍ی‍رض‍ا گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ زاده‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا ام‍ام‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍وگ‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۲ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۵۲ - ۲۴۱ ورق‌
‏شناسه افزوده : ام‍ام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : گ‍وگ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : دع‍اوی‌
ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌
اق‍رار
گ‍واه‍ی‌
ق‍س‍م‌
ای‍ران‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ دع‍اوی‍ی‌ ک‍ه‌ در م‍ح‍اک‍م‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ در ح‍ال‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ اس‍ت‌، ب‍ع‍ض‍ا در م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ و غ‍ی‍رک‍ی‍ف‍ری‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د ب‍ح‍ث‌ ادل‍ه‌ در ج‍ه‍ت‌ اث‍ب‍ات‌ و رد ه‍س‍ت‍ن‍د، ل‍ذا م‍ی‌طل‍ب‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ادل‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍ن‍ش‌ دق‍ی‍ق‌ و وس‍ی‍ع‍ت‍ری‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ ق‍رار گ‍ی‍رد روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ت‍ون‌ ع‍رب‍ی‌ و ف‍ارس‍ی‌، ح‍ق‍وق‌ در ب‍اب‌ اق‍رار، ش‍ه‍ادت‌، س‍وگ‍ن‍د و ق‍ض‍اآ ب‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ب‍س‍ی‍ار ج‍ام‍ع‌ و م‍ان‍ع‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍رط ای‍ن‍ک‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ آن‌ طوری‌ ک‍ه‌ در ش‍رع‌ آم‍ده‌ اج‍را ش‍ود
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh