س‍لاح‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ در پ‍رت‍و رای‌ م‍ش‍ورت‍ی‌ (۱۹۹۶) دی‍وان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۳۸۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۵-۶۱۳۲
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۳۸۴۵
‏پدیدآور : رادم‍ان‌، ن‍ازی‍لا
‏عنوان و نام پديدآور : س‍لاح‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ در پ‍رت‍و رای‌ م‍ش‍ورت‍ی‌ (۱۹۹۶) دی‍وان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ن‍ازی‍لا رادم‍ان‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ه‍ن‍ج‍ن‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ت‍ق‍ی‌ زاده‌ ان‍ص‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ۱ ج‌.، (ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌)
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ه‍ن‍ج‍ن‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍ی‌ زاده‌ ان‍ص‍اری‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : س‍لاح‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
م‍ع‍اه‍دات‌
دی‍وان‌ لاه‍ه‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ رای‌ م‍ش‍ورت‍ی‌ دی‍وان‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و خ‍اص‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و رواب‍ط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ق‍واع‍د ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر م‍ی‍ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍دی‍دت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: دی‍وان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ در ن‍ظر خ‍ود در خ‍ص‍وص‌ چ‍ن‍د رس‍ال‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ه‍م‍ی‌ ن‍ای‍ل‌ م‍ی‍ش‍ود ل‍ی‍ک‍ن‌ در س‍ای‍ر م‍وارد گ‍ذش‍ت‌ زم‍ان‌ و وف‍اق‌ دول‍ت‍ه‍اس‍ت‌ ک‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ را رق‍م‌ خ‍واه‍د زد
 
   آدرس ثابت  س‍لاح‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ در پ‍رت‍و رای‌ م‍ش‍ورت‍ی‌ (۱۹۹۶) دی‍وان‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh