داوری‌ و ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دون‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۴۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۵-۶۶۸۴
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۴۴۷۷
‏پدیدآور : س‍ب‍زواری‌، زه‍را
‏عنوان و نام پديدآور : داوری‌ و ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دون‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ زه‍را س‍ب‍زواری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د ب‍اق‍ری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ن‍ه‌، [۱۱۷] ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۱۶ - ۱۱۳ ورق‌
‏شناسه افزوده : ب‍اق‍ری‌، اح‍م‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ای‍ران‌
ق‍اض‍ی‌ دادگ‍اه‌
ق‍ض‍اوت‌
داوری‌
داور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ق‍اض‍ی‌ ک‍ه‌ ع‍ه‍ده‌دار ام‍ر ق‍ض‍ا در دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ م‍ن‍ص‍وب‌ ب‍ه‌ اذن‌ خ‍اص‌ ی‍ا ب‍ه‌ اذن‌ ع‍ام‌ م‍ی‍ب‍اش‍د وک‍س‍ی‌ م‍ی‍ت‍وان‍د ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍م‍ت‌ خ‍طی‍ر، م‍ن‍ص‍وب‌ گ‍ردد ک‍ه‌ واج‍د ص‍ف‍ات‍ی‌ خ‍اص‌ ب‍اش‍د. ق‍اض‍ی‌ م‍ن‍ص‍وب‌ م‍ل‍زم‌ ب‍ه‌ رع‍ای‍ت‌ ت‍ش‍ری‍ف‍ات‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ در ام‍ر رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍وده‌ و ح‍ک‍م‍ش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ طرف‍ی‍ن‌ ن‍اف‍ذ اس‍ت‌ اع‍م‌ از آن‌ ک‍ه‌ طرف‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ه‌ آن‌ راض‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د ی‍ا ن‍ب‍اش‍ن‍د ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ی‍ز ن‍وع‍ی‌ از ق‍ض‍ا اس‍ت‌ ک‍ه‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍راض‍ی‌ م‍ت‍ن‍ازع‍ی‍ن‌ م‍ن‍ص‍وب‌ م‍ی‍گ‍ردد و رع‍ای‍ت‌ ت‍ش‍ری‍ف‍ات‌ دادرس‍ی‌ ال‍زام‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ ت‍واف‍ق‌ طرف‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ب‍ن‍ای‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍ل‌ و ف‍ص‍ل‌ دع‍اوی‌ م‍ی‍ب‍اش‍د ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ک‍ی‍م‌، ص‍ف‍ات‌ ق‍اض‍ی‌ م‍ن‍ص‍وب‌ و ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ و ن‍ظام‌ دادرس‍ی‌ داوری‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دون‌ ای‍ران‌ اس‍اس‌ ب‍ح‍ث‌ را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ خ‍واه‍د داد
 
   آدرس ثابت  داوری‌ و ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دون‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh