ق‍اع‍ده‌ ال‍ح‍دود ت‍درآ ب‍ال‍ش‍ب‍ه‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۱۵۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۲۲۹۶۹
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۱۵۵۲
‏پدیدآور : م‍ح‍رم‌ زاده‌، ع‍ب‍دالله
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍اع‍ده‌ ال‍ح‍دود ت‍درآ ب‍ال‍ش‍ب‍ه‍ات‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍دا.. م‍ح‍رم‌ زاده‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ت‍ق‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍دا.. ام‍ی‍دی‌ ف‍رد
‏مشخصات نشر : ق‍م‌۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : و، ۱۱۶ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۱۵ - ۱۱ ورق‌
‏شناسه افزوده : ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍دی‌ ف‍رد، ع‍ب‍دا..، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ح‍دود
ت‍ع‍زی‍ر
ق‍ص‍اص‌
ش‍ب‍ه‍ه‌
ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
‏چکیده : ق‍اع‍ده‌ " ال‍ح‍دود ت‍درآ ب‍ال‍ش‍ب‍ه‍ات‌" ی‍ک‍ی‌ از ق‍واع‍د ب‍اب‌ ح‍دود م‍ی‍ب‍اش‍د ک‍ه‌ از اه‍م‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌ای‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ج‍زا ب‍رخ‍وردار ب‍وده‌ و ف‍ق‍ه‍ا در م‍وارد م‍ت‍ع‍ددی‌ ب‍دان‌ اس‍ت‍ن‍اد ک‍رده‌ان‍د. ای‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ م‍ت‍خ‍ذاز روای‍ت‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍دوق‌، آن‌ را از پ‍ی‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ از ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ن‍ق‍ل‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ اس‍ت‌: از " ادرئ‍واال‍ح‍دود ب‍ال‍ش‍ب‍ه‍ات‌ " ی‍ع‍ن‍ی‌: در م‍وارد ش‍ب‍ه‍ه‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ا را س‍اق‍ط ک‍ن‍ی‍د. چ‍ون‌ ق‍ب‍ل‌ از ورود ب‍ه‌ ه‍ر م‍وض‍وع‍ی‌، اث‍ب‍ات‌ آن‌ م‍وض‍وع‌ لازم‌ اس‍ت‌، درای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ دلائ‍ل‌ و م‍دارک‌ ق‍اع‍ده‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و م‍ی‍زان‌ دلال‍ت‌ ق‍اع‍ده‌ ب‍ح‍ث‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ درب‍اره‌ م‍وض‍وع‍ات‍ی‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌: م‍ف‍ردات‌ ق‍اع‍ده‌، ض‍اب‍طه‌ ش‍ب‍ه‍ه‌ دارئ‍ه‌ و م‍لاک‌ در ع‍روض‌ ش‍ب‍ه‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍ظر م‍ش‍ه‍ور ای‍ن‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ق‍اع‍ده‌ در م‍ورد ه‍م‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌، اع‍م‌ از ش‍ب‍ه‍ات‌ م‍وض‍وع‍ی‍ه‌ و ح‍ک‍م‍ی‍ه‌ و ش‍ب‍ه‌ اک‍راه‌ و ع‍دم‌ اخ‍ت‍ی‍ار و اض‍طرار ج‍اری‌ م‍ی‍ش‍ود. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ن‍ظر م‍ش‍ه‍ور ف‍ق‍ه‍ا، در م‍لاک‌ ش‍ب‍ه‍ه‌ ادارئ‍ه‌، م‍طل‍ق‌ ظن‌ و ش‍ک‌ و وه‍م‌، ک‍ف‍ای‍ت‌ م‍ی‍ک‍ن‍د و در م‍ورد م‍لاک‌ در ع‍روض‌ ش‍ب‍ه‍ه‌ ن‍ی‍ز، ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا ب‍ر ای‍ن‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ه‌ ه‍م‌ در ن‍ژو م‍ت‍ه‍م‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر اس‍ت‌ و ه‍م‌ در ن‍زد ق‍اض‍ی‌، و ن‍ی‍ز درای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ آی‍ا ق‍اع‍ده‌ م‍ذک‍ور ش‍ام‍ل‌ ق‍ص‍اص‌ ن‍ی‍ز م‍ی‍ش‍ود؟ و آی‍ا ت‍ع‍زی‍رات‌ را ن‍ی‍ز در ب‍رم‍ی‍گ‍ی‍رد؟ آن‍چ‍ه‌ از م‍ت‍ون‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ب‍رم‍ی‌آی‍د، ای‍ن‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ا در م‍واردی‌، ق‍اع‍ده‌ م‍ذک‍ور را در خ‍ص‍وص‌ ق‍ص‍اص‌ و ت‍ع‍زی‍رات‌ ن‍ی‍ز ج‍اری‌ ک‍رده‌ان‍د در پ‍ای‍ان‌ م‍وارد ک‍ارب‍رد ق‍اع‍ده‌ در ف‍ت‍اوای‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ م‍ع‍اص‍ری‍ن‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ج‍زائ‍ی‌ ای‍ران‌ ذک‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ق‍اع‍ده‌ ال‍ح‍دود ت‍درآ ب‍ال‍ش‍ب‍ه‍ات‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh