ب‍ررس‍ی‌ م‍اده‌ ۶۴۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) از دی‍دگ‍اه‌ ج‍زای‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۱۸۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۲۲۹۴۳
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۱۸۶۲
‏پدیدآور : ب‍اب‍اش‍اه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ م‍اده‌ ۶۴۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) از دی‍دگ‍اه‌ ج‍زای‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ب‍اب‍اش‍اه‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رض‍ا ن‍ورب‍ه‍ا؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ن‍وچ‍ه‍ر خ‍زان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷
‏مشخصات ظاهری : ۱۰۹ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۰۹ - ۱۰۷ ورق‌
‏شناسه افزوده : ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : خ‍زان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ت‍ع‍زی‍ر
م‍ج‍ازات‌ ه‍ا
ع‍ف‍ت‌
اخ‍لاق‌
ج‍رم‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
‏چکيده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍اده‌ از زوای‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ان‍طب‍اق‌ آن‌ ب‍ا م‍س‍ائ‍ل‌ روز و ب‍ی‍ان‌ ای‍رادات‌ و اش‍ک‍الات‌ م‍وج‍ود و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ اص‍لاح‌ م‍اده‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ ب‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ج‍لات‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌ ن‍ظرات‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ و ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ و ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ج‍زائ‍ی‌ درای‍ن‌ راب‍طه‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر م‍ق‍دم‍ه‌ و س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ اس‍ت‌، در م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍اری‍ف‌ ع‍ف‍ت‌ و اخ‍لاق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و م‍ص‍ادی‍ق‌ اع‍م‍ال‌ خ‍لاف‌ ع‍ف‍ت‌ و اخ‍لاق‌ ع‍م‍وم‍ی‌، و در ف‍ص‍ل‌ اول‌ س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ق‍ان‍گ‍ذاری‌، ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ت‍ش‍ک‍ل‍ه‌ ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍ف‍ت‌ و اخ‍لاق‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۶۴۰ و در ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ا ب‍ح‍ث‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ در پ‍ای‍ان‌ ن‍ی‍ز ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: م‍اده‌ ۶۴۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ چ‍ن‍د ص‍ب‍اح‍ی‌ از ت‍ص‍وی‍ب‌ آن‌ ن‍م‍ی‌گ‍ذرد دارای‌ ع‍ی‍وب‌ و ن‍واق‍ص‍ی‌ م‍ی‍ب‍اش‍د ب‍ن‍ح‍وی‌ ک‍ه‌ ن‍ت‍وان‍س‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ م‍ن‍ظور ن‍ظر ش‍ارع‌ م‍ق‍دس‌ را ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ن‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذار ای‍ن‌ ن‍واق‍ص‌ را ب‍رطرف‌ ن‍م‍وده‌ و آن‍را ب‍ن‍ح‍و م‍ق‍ت‍ض‍ی‌ اص‍لاح‌ ن‍م‍ای‍د
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ م‍اده‌ ۶۴۰ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) از دی‍دگ‍اه‌ ج‍زای‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh