ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۶۱۶ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) ۱۳۷۵
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۱۳۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۲۲۵۹۱
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۱۳۶۱
‏پدیدآور : ن‍وروزی‌، ک‍ی‍وان‌
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۶۱۶ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) ۱۳۷۵[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ک‍ی‍وان‌ ن‍وروزی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍ع‍ف‍ر ک‍وش‍ا؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ج‌، [۱۹۲] ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: [۱۸۷] - ۱۹۱ ورق‌
‏شناسه افزوده : ک‍وش‍ا، ج‍ع‍ف‍ر، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ج‍ازات‌ ه‍ا
ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ع‍ان‍ی‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۶۱۶ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‍ی‌ م‍ن‍طق‍ی‌ و م‍ع‍ق‍ول‌ درای‍ن‌ م‍ورد اس‍ت‌ ک‍ه‌ ق‍طع‍ا م‍وج‍ب‌ ارائ‍ه‌ طری‍ق‌ و رف‍ع‌ اق‍دام‍ات‍ی‌ خ‍واه‍د ش‍د ک‍ه‌ اک‍ن‍ون‌ در روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ م‍ح‍اک‍م‌ و ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ای‍ران‌ درای‍ن‌ راب‍طه‌ وج‍ود دارد ب‍دی‍ن‌ ل‍ح‍اظ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ح‍اظر در دو ب‍خ‍ش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍ر ب‍خ‍ش‌ دارای‌ س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ اس‍ت‌. ب‍خ‍ش‌ اول‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ای‍ران‌ م‍ی‌ب‍اش‍د در ف‍ص‍ل‌ اول‌ از ب‍خ‍ش‌ ن‍خ‍س‍ت‌ اب‍ت‍دا ض‍م‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ک‍اف‍ی‌ از م‍ف‍ه‍وم‌ و ت‍ع‍ری‍ف‌ ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د و س‍اب‍ق‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ آن‌، ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ آن‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌، در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ت‍ش‍ک‍ل‍ه‌ م‍اده‌ ۶۱۶ و م‍خ‍ت‍ص‍ات‌ ج‍زای‍ی‌ آن‌ م‍وض‍وع‌ ب‍ح‍ث‌ اس‍ت‌. ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ب‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ص‍ادی‍ق‌ ق‍ت‍ل‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۶۱۶ ق‌.م‌.ا. اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارد در ف‍ص‍ل‌ اول‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د ن‍اش‍ی‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ج‍راح‍ی‌ در دس‍ت‍ور ک‍ار ق‍رار دارد. در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د ن‍اش‍ی‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ورزش‍ی‌ و ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د ن‍اش‍ی‌ از ح‍وادث‌ ک‍ار م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ق‍ت‍ل‌ غ‍ی‍ر ع‍م‍د م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۶۱۶ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ (ت‍ع‍زی‍رات‌) ۱۳۷۵
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh