م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۹۵۴۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۴۴۶۴
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۹۵۴۷
‏پدیدآور : اب‍وع‍طا، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ م‍ح‍م‍د اب‍وع‍طا؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍زت‌ ا.. ع‍راق‍ی‌؛ اس‍ت‍ادان‌ م‍ش‍اور ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ درودی‍ان‌، ام‍ی‍رص‍ادق‍ی‌ ن‍ش‍اط
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : ‎VI‬، [۳۳۲] ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۳۳۱ - ۳۲۳ ورق‌
‏شناسه افزوده : ع‍راق‍ی‌، ع‍زت‌ ا..، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : درودی‍ان‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : ص‍ادق‍ی‌ ن‍ش‍اط، ام‍ی‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
ح‍وادث‌
ک‍ش‍ت‍ی‌ ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ای‍ران‌
خ‍س‍ارت‌ دری‍ای‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکيده : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ وارد ذی‍ل‌ اس‍ت‌ س‍اب‍ق‍ه‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌، س‍اب‍ق‍ه‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌، س‍اب‍ق‍ه‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ خ‍ارج‍ی‌، ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ س‍ای‍ز ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ق‍ررات‌ ت‍ص‍ادم‌، م‍ف‍ه‍وم‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ص‍ادم‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا، ت‍ع‍ری‍ف‌ ک‍ش‍ت‍ی‌، م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ص‍ادم‌، م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ص‍ادم‌، ص‍لاح‍ی‍ت‌ م‍ع‍اه‍ده‌ ب‍روک‍س‍ل‌ و ت‍ع‍ارض‌ ق‍وان‍ی‍ن‌، اع‍م‍ال‌ م‍ع‍اه‍ده‌ ب‍روک‍س‍ل‌ ۱۹۱۰، ت‍ع‍ارض‌ ق‍وان‍ی‍ن‌، م‍ب‍ن‍ا و وی‍ژگ‍ی‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا، م‍ب‍ن‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌، م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ق‍ص‍ی‍ر، راب‍طه‌ س‍ب‍ب‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ق‍ص‍ی‍ر و ت‍ص‍ادم‌، وی‍ژگ‍ی‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌، م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ف‍ع‍ل‌ غ‍ی‍ر، م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر ک‍ش‍ت‍ی‌، آث‍ار م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا، ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارت‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌، م‍ق‍ررات‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و ت‍ق‍س‍ی‍م‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌، اث‍ر ق‍رارداد ح‍م‍ل‌ دری‍ای‍ی‌ ب‍ر م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌، خ‍س‍ارت‍ه‍ای‌ ق‍اب‍ل‌ م‍طال‍ب‍ه‌ و ح‍دود ج‍ب‍ران‌ و ت‍ح‍دی‍د م‍س‍وول‍ی‍ت‌ و وس‍ائ‍ل‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارت‌
 
   آدرس ثابت  م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ص‍ادم‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ه‍ا
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh