ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ع‍ق‍د ب‍ی‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۸۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۱۴۵۴۱
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۳۸۸۷
‏پدیدآور : گ‍وی‍ا، م‍ی‍ن‍و
‏عنوان و نام پديدآور : ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ع‍ق‍د ب‍ی‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ی‍ن‍و گ‍وی‍ا؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ن‍ص‍ور ام‍ی‍ن‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍اس‌ ک‍ری‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ی‌، ۱۲۶ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۲۶ - ۱۲۲ ورق‌
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ب‍ی‍ع‌
ع‍ق‍ود
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌
ان‍ت‍ق‍ال‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ اص‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ف‍وری‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ع‍ق‍د ب‍ی‍ع‌ و اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ و ق‍راردادی‌ وارد ب‍رای‍ن‌ اص‍ل‌، خ‍ص‍وص‍ا ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ب‍ی‍ع‌ ک‍ل‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍ذم‍ه‌ و ب‍ی‍ع‌ م‍ال‌ آی‍ن‍ده‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍رط ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍اآ ق‍رارداری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اف‍زای‍ش‌ روزاف‍زوه‌ ح‍ج‍م‌ م‍ب‍ادلات‌ و م‍ع‍ام‍لات‌ ت‍ج‍اری‌ و پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ح‍د آن‍ه‍ا و وج‍ود رق‍اب‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ م‍وج‍ود در ج‍ه‍ان‌ ام‍روز، ن‍ظام‌ م‍ن‍د ش‍دن‌ ب‍ع‍ض‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ا در ب‍ی‍ع‌ م‍ال‌ آی‍ن‍ده‌ لازم‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ رس‍د و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ح‍ف‍ظ م‍ن‍اف‍ع‌ ب‍ای‍ع‌ در ص‍ورت‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ش‍ت‍ری‌ ض‍رورت‌ درج‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ات‌ ق‍راردادی‌ در م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ه‌ چ‍ش‍م‌ م‍ی‌خ‍ورد
 
   آدرس ثابت  ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ع‍ق‍د ب‍ی‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh