ض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ در ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۰۱۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۱۴۵۲۵
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۰۱۳۸
‏پدیدآور : م‍س‍ل‍م‍ی‌ پ‍طرودی‌، ن‍ب‍ی‌ ال‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : ض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ در ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ن‍ب‍ی‌ ال‍ه‌ م‍س‍ل‍م‍ی‌ پ‍طرودی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍اک‍ری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور رج‍ب‌ گ‍ل‍دوس‍ت‌ ج‍وی‍ب‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : ل‌، ۱۴۹ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۴۸ - ۱۴۵ ورق‌
‏شناسه افزوده : ش‍اک‍ری‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : گ‍ل‍دوس‍ت‌ ج‍وی‍ب‍اری‌، رج‍ب‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : م‍واد م‍خ‍در
ق‍اچ‍اق‌
م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ای‍ران‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ ج‍رای‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا و م‍واد م‍خ‍در و ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ آن‌ ب‍ا ج‍رائ‍م‌ م‍واد م‍خ‍در، ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌، ب‍ررس‍ی‌ اب‍ه‍ام‍ات‌ م‍وج‍ود در ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در، ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ در م‍ورد ج‍رای‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ض‍ع‍ف‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود در ق‍ان‍ون‍گ‍ذاری‌ ب‍رای‌ ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌، از طری‍ق‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ در ت‍ه‍ران‌ و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا، ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از آراآ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ص‍ادره‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍وض‍وع‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظری‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍ج‍رب‍ی‌ ه‍م‍ک‍اران‌ م‍ح‍ت‍رم‌ ق‍ض‍ای‍ی‌، ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ در طول‌ دوران‌ ت‍ص‍دی‌ ش‍غ‍ل‌ ق‍ض‍ا و اس‍ت‍ف‍اده‌ از آم‍اره‍ای‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ از س‍وی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ذی‍رب‍ط اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و ت‍ع‍ری‍ف‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ ض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ از س‍وی‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذار، ب‍رای‌ ض‍ب‍ط دائ‍م‌ ام‍وال‌ و اش‍ی‍اآ زم‍ان‍ی‍ک‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ آن‌ م‍ن‍وط ب‍ه‌ ص‍دور ح‍ک‍م‌ از س‍وی‌ دادگ‍اه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د از واژه‌ " م‍ص‍ادره‌ " اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ود، ب‍رای‌ ح‍ف‍ظ ح‍ق‍وق‌ م‍ح‍ک‍وم‍ی‍ن‌ و خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ آن‍ان‌ م‍ق‍ررات‌ آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ در ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در از ج‍ه‍ت‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر اح‍ک‍ام‌ ض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ رع‍ای‍ت‌ ش‍ود. ج‍رای‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ از ج‍رای‍م‌ م‍واد م‍خ‍در ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ش‍ود و ح‍ذف‌ م‍ج‍ازات‌ م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ در ق‍س‍م‍ت‌ اخ‍ی‍ر م‍اده‌ ۴۰ ال‍ح‍اق‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در م‍ص‍وب‌ ۷۶ ب‍رای‌ م‍ص‍رف‌ ک‍دوئ‍ی‍ن‌ و م‍ت‍ادون‌
 
   آدرس ثابت  ض‍ب‍ط و م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ در ج‍رائ‍م‌ ق‍اچ‍اق‌ و م‍واد م‍خ‍در
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh