ال‍م‍راه‌ و ال‍دف‍اع‌ ع‍ن‍ه‍ا ف‍ی‌ ش‍ع‍ر ج‍م‍ی‍ل‌ ص‍دق‍ی‌ ال‍زه‍اوی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۰۲۶۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۱۲۷۹۸
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۰۲۶۵
‏پدیدآور : ص‍ل‍وات‍ی‌، س‍ع‍اد
‏عنوان و نام پديدآور : ال‍م‍راه‌ و ال‍دف‍اع‌ ع‍ن‍ه‍ا ف‍ی‌ ش‍ع‍ر ج‍م‍ی‍ل‌ ص‍دق‍ی‌ ال‍زه‍اوی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر س‍ع‍اد ص‍ل‍وات‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍اس‌ پ‍ورع‍ب‍اس‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ه‍وش‍ن‍گ‌ زن‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۷ ورق‌
‏يادداشت : زب‍ان‌: ع‍رب‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۵۷ - ۱۵۳ ورق‌
‏شناسه افزوده : پ‍ورع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : زن‍دی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌
زه‍اوی‌، ج‍م‍ی‍ل‌ ص‍دق‍ی‌، م‌ ۱۹۳۶ - ۱۸۶۳
زن‍ان‌
آزادی‌
ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌
ع‍راق‌
ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍وض‍ع‌ اش‍ع‍ار ش‍اع‍ر ع‍راق‍ی‌ ج‍م‍ی‍ل‌ ص‍دق‍ی‌ ال‍زه‍اوی‌ در م‍ورد آزادی‌ و ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ از چ‍ه‍ار ف‍ص‍ل‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، اب‍ت‍دا در ف‍ص‍ل‌ اول‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ و ادب‍ی‌ دوره‌ ص‍دق‍ی‌ ال‍زه‍اوی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ش‍اع‍ر ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌ و در ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ ب‍ه‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ زن‌ در ت‍اری‍خ‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر دف‍اع‍ی‍ات‌ ص‍دق‍ی‌ ال‍زه‍اوی‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: درای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍وض‍ع‌ ی‍ک‍ی‌ از ش‍ع‍رای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍ررس‍ی‌ و ش‍واه‍د م‍ورد ن‍ظر از دی‍وان‌ ش‍اع‍ر اس‍ت‍خ‍راج‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍د
 
   آدرس ثابت  ال‍م‍راه‌ و ال‍دف‍اع‌ ع‍ن‍ه‍ا ف‍ی‌ ش‍ع‍ر ج‍م‍ی‍ل‌ ص‍دق‍ی‌ ال‍زه‍اوی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh