ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۰۴۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۱۲۱۵۳
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۰۴۷۱
‏پدیدآور : دزف‍ول‍ی‍ان‌، ب‍ه‍زاد
‏عنوان و نام پديدآور : ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍ه‍زاد دزف‍ول‍ی‍ان‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ م‍وس‍وی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د ام‍ی‍رم‍ع‍زی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ار، ۱۷۶ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۷۶ ورق‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍رم‍ع‍زی‌، اح‍م‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ای‍ران‌
ت‍ص‍رف‌
ام‍اره‌ (ح‍ق‍وق‌)
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌ در ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ت‍ب‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ف‍ق‍ه‍ی‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ا ج‍م‍ع‌ ب‍ن‍دی‌ م‍طال‍ب‌ ع‍ن‍وان‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍واردی‌ چ‍ن‍د از م‍س‍ائ‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ت‍ص‍رف‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ م‍اب‍ی‍ن‌ اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و در ب‍ع‍ض‍ی‌ از زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا اظه‍ار ن‍ظر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh