ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۰۴۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۱۲۱۵۳
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۰۴۷۱
‏پدیدآور : دزف‍ول‍ی‍ان‌، ب‍ه‍زاد
‏عنوان و نام پديدآور : ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍ه‍زاد دزف‍ول‍ی‍ان‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ م‍وس‍وی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د ام‍ی‍رم‍ع‍زی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ار، ۱۷۶ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۷۶ ورق‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍رم‍ع‍زی‌، اح‍م‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ای‍ران‌
ت‍ص‍رف‌
ام‍اره‌ (ح‍ق‍وق‌)
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌ در ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ت‍ب‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ف‍ق‍ه‍ی‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ا ج‍م‍ع‌ ب‍ن‍دی‌ م‍طال‍ب‌ ع‍ن‍وان‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍واردی‌ چ‍ن‍د از م‍س‍ائ‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ت‍ص‍رف‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ م‍اب‍ی‍ن‌ اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و در ب‍ع‍ض‍ی‌ از زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا اظه‍ار ن‍ظر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh