ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ار در ب‍خ‍ش‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: ۱۳۸۱
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۴۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۱۲۲۰۱
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۸۴۳۴
‏پدیدآور : زاه‍دی‌ ف‍ر، رف‍ع‍ت‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ار در ب‍خ‍ش‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: ۱۳۸۱[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍گ‍ارش‌ رف‍ع‍ت‌ زاه‍دی‌ ف‍ر؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا دل‍گ‍ش‍ای‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍اج‍وی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : و، [۱۴۱] ورق‌.: ج‍دول‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۳۹ - ۱۳۷ ورق‌
‏شناسه افزوده : دل‍گ‍ش‍ای‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ح‍اج‍وی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ب‍ی‍م‍اران‌
ح‍ق‍وق‌
راز داری‌
م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ا
اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
اص‍ف‍ه‍ان‌
ای‍ران‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ار در ب‍خ‍ش‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ب‍وده‌ و ب‍رای‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ داده‌ه‍ا از چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: در ۱۰۰ درص‍د م‍وارد پ‍ذی‍رش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍دون‌ ق‍ی‍د و ش‍رط و ب‍دون‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ص‍ورت‌ م‍ی‌گ‍ی‍رد. م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ار ن‍س‍ت‍ب‌ ب‍ه‌ اخ‍ذ رض‍ای‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ۷۳/۵۲ درص‍د م‍ی‌ب‍اش‍د. م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ار در واح‍د ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اف‍ش‍ای‌ اس‍رار ب‍ی‍م‍اران‌ در واح‍ده‍ای‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ۸/۵۶ درص‍د م‍ی‌ب‍اش‍د. م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ار در واح‍د ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ در واح‍ده‍ای‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ۴۶/۶۵ درص‍د م‍ی‌ب‍اش‍د
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ار در ب‍خ‍ش‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌: ۱۳۸۱
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh