ح‍م‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از اطف‍ال‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۹۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۳۹۲۴۰
‏پدیدآور : رس‍ول‌ زاده‌، اص‍غ‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍م‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از اطف‍ال‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر اص‍غ‍ر رس‍ول‌ زاده‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ن‍ص‍ور رح‍م‍دل‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : د، [۱۶۷] ورق‌.: ج‍دول‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۶۶ - ۱۶۴ ورق‌
‏شناسه افزوده : رح‍م‍دل‌، م‍ن‍ص‍ور، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌
ای‍ران‌
ک‍ودک‍ان‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍زه‍ک‍اری‌
ق‍وان‍ی‍ن‌
مسوولیت جزائی
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌]
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ای‍ن‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍طال‍ب‌ م‍وج‍ود در پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ س‍ع‍ی‌ ش‍ود ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ خ‍اص‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ از اطف‍ال‌ ب‍زه‍ک‍ار در ک‍ش‍ور م‍ا ت‍دوی‍ن‌ گ‍ردی‍د و ای‍ن‍ک‍ه‌ س‍ن‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ک‍ودک‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط و م‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و رش‍د ج‍زای‍ی‌ ک‍ودک‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ واض‍ع‍ان‌ ق‍رار گ‍ی‍رد و چ‍را ک‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ ق‍ان‍ون‌ م‍درن‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ در ک‍ش‍ور ش‍دی‍دا اح‍س‍اس‌ م‍ی‌گ‍ردد روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ص‍ورت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ از ک‍ت‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، ح‍ق‍وق‍ی‌، پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌، ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وج‍ود، ن‍ظرات‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ح‍ق‍وق‌، ج‍زوات‌ و ت‍ق‍ری‍رات‌ ک‍لاس‍ی‌ و روزن‍ام‍ه‌ه‍ا و م‍ق‍الات‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ از ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و دو ب‍خ‍ش‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‍ش‍ود ک‍ه‌ ه‍رب‍خ‍ش‌ دارای‌ دو ف‍ص‍ل‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و در ن‍ه‍ای‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ای‍ران‌ ع‍ض‍و س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ ک‍ه‌ م‍ع‍اه‍ده‌ را غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ اج‍را دان‍س‍ت‍ه‌، ک‍ه‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ آن‌ س‍ن‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ اس‍ت‌. درای‍ران‌ ق‍ان‍گ‍ذار ت‍ن‍ه‍ا ب‍ه‌ ی‍ک‌ آئ‍ی‍ن‌ دارس‍ی‌ اطف‍ال‌ آن‌ ه‍م‌ ن‍ه‌ ک‍ام‍ل‌، ب‍ل‍ک‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ ک‍ل‍ی‌ گ‍وی‍ی‌، ب‍س‍ن‍ده‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌ در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر ق‍ان‍ون‌ ش‍ک‍ل‍ی‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ ب‍ای‍د ی‍ک‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دون‌ م‍اه‍وی‌ در م‍ورد اطف‍ال‌ ت‍دوی‍ن‌ گ‍ردد. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ وج‍ود ی‍ک‌ س‍ازم‍ان‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ اص‍ف‍ال‌ درای‍ران‌ اح‍س‍اس‌ م‍ی‌گ‍ردد ک‍ه‌ م‍ت‍اس‍ف‍ان‍ه‌ در ک‍ش‍ور م‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ اطف‍ال‌ ب‍ا ب‍زرگ‍س‍الان‌ م‍ج‍زا ن‍ب‍وده‌ و ای‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‍ی‌ را در ب‍ررس‍ی‌، ب‍ازداش‍ت‌ و س‍ای‍ر م‍وارد ب‍رای‌ اطف‍ال‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ن‍م‍ای‍د ک‍ه‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذاران‌ ق‍رار گ‍ی‍رد
 
   آدرس ثابت  ح‍م‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از اطف‍ال‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh