ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۹۱۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۳۹۱۰۳
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۹۱۹۴
‏پدیدآور : م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ه‍لا
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ه‍لا م‍ل‍ک‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍ع‍ف‍ر ک‍وش‍ا؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ای‍رج‌ گ‍ل‍دوزی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : ت‌، ۲۶۳ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۶۳ - ۲۵۷ ورق‌
‏شناسه افزوده : ک‍وش‍ا، ج‍ع‍ف‍ر، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ه‍ت‍ک‌ ح‍رم‍ت‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ای‍ران‌
اع‍اده‌ ح‍ی‍ث‍ی‍ت‌
ق‍ذف‌
ت‍ه‍م‍ت‌
ت‍وه‍ی‍ن‌
آدم‌ رب‍ای‍ی‌
م‍ج‍ازات‌ ه‍ا
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ق‍ن‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اف‍راد ب‍ع‍ن‍وان‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ ف‍ردی‌ و م‍ی‍زان‌ ق‍ان‍ون‍م‍ن‍دی‌ وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ و م‍ام‍وران‌ دول‍ت‌ و س‍ای‍ر اش‍خ‍اص‌ و م‍واج‍ه‌ ب‍ا ای‍ن‌ ح‍ری‍م‌ م‍ی‍ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ س‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ اس‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ اول‌ ج‍رائ‍م‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ص‍دم‍ات‌ وارده‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اف‍راد، ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ج‍رائ‍م‌ م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ح‍ت‍ک‌ ح‍ی‍ث‍ی‍ت‌ و ش‍راف‍ت‌ اش‍خ‍اص‌، ب‍خ‍ش‌ س‍وم‌ ص‍دم‍ات‌ وارده‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ و آس‍ای‍ش‌ اف‍راد ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: در ق‍وان‍ی‍ن‌ ج‍زائ‍ی‌ ای‍ران‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اف‍راد ب‍طور م‍ن‍طق‍ی‌ ح‍م‍ای‍ت‌ ن‍ش‍ده‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ درای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ن‍اق‍ص‌ و اح‍ت‍ی‍اج‌ ب‍ه‌ اص‍لاح‌ دارن‍د ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اف‍راد ب‍ه‌ ه‍م‍ان‌ ص‍ورت‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ق‍ن‍ن‌ خ‍طوط ک‍ل‍ی‌ و اب‍زاره‍ای‌ آن‌ را ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌ در م‍ح‍اک‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ اج‍را ن‍م‍ی‌ش‍ود
 
   آدرس ثابت  ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ از ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اش‍خ‍اص‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh