چ‍ک‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍ص‍دور و ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رای‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۶۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۳۱۴۶
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۴۶۲۳
‏پدیدآور : م‍رت‍ض‍وی‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : چ‍ک‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍ص‍دور و ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رای‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]دان‍ش‍ج‍و ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍رت‍ض‍وی‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رب‍ی‍ع‍ا اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌ ع‍لام‍ه‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ح‌، ۱۳۷، I ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۳۷ - ۱۳۶ ورق‌
‏شناسه افزوده : اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍لام‍ه‌، م‍ه‍دی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌
ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رای‌ ع‍ق‍د
چ‍ک‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍وض‍وع‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌: چ‍ک‍ه‍ای‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍ص‍دور و ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رای‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ چ‍ک‍ه‍ای‌ م‍ذک‍ور در واق‍ع‌ ه‍م‍ان‌ چ‍ک‍ه‍ای‌ وع‍ده‌دار، س‍ف‍ی‍د ام‍ض‍اآ و م‍ش‍روط، ت‍ض‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۱۳ ق‍ان‍ون‌ اص‍لاح‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ چ‍ک‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۷۲ م‍ی‌ب‍اش‍د اگ‍ر چ‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍رای‍ن‌ چ‍ک‍ه‍ا، چ‍ک‌ ام‍ان‍ت‍ی‌ و ب‍دون‌ ت‍اری‍خ‌ ن‍ی‍ز از م‍ص‍ادی‍ق‌ ح‍ک‍م‍ی‌ ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ چ‍ک‍ه‍اس‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍ص‍دور پ‍س‌ از اص‍لاح‌ م‍اده‌ ۱۲ ق‍ان‍ون‌ چ‍ک‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۵۵ ب‍ش‍رح‌ م‍اده‌ ص‍درالاش‍ع‍ار ب‍ه‌ ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ چ‍ک‍ه‍ا ت‍ع‍ل‍ق‌ گ‍رف‍ت‌، چ‍ون‌ در م‍اده‌ ۱۲ اخ‍ی‍رال‍ذک‍ر، ق‍ان‍ون‍گ‍ذار از ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ چ‍ک‍ه‍ا ب‍ع‍ن‍وان‌ چ‍ک‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍ع‍ب‍ی‍ر ن‍م‍وده‌ ب‍ود. در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ق‍ان‍ون‌ اص‍لاح‍ی‌ چ‍ک‌ ب‍ه‌ ش‍رح‌ م‍اده‌ ۱۳، ص‍دور ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ چ‍ک‍ه‍ا م‍م‍ن‍وع‌ و ج‍رم‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ش‍ود ه‍دف‌ اص‍ل‍ی‌ از ان‍ت‍خ‍اب‌ ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وطه‌ در چ‍ک‍ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌، ج‍ه‍ت‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ن‍م‍ودن‌ ن‍ق‍اط ض‍ع‍ف‌ و ق‍وت‌ آن‍ه‍ا ب‍ا روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دارک‌ و م‍ت‍ون‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و آراآ دادگ‍اه‍ه‍ا اس‍ت‌. آن‍چ‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ م‍ی‌ ت‍وان‌ گ‍ف‍ت‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ص‍دور ای‍ن‌ ن‍وع‌ چ‍ک‍ه‍ا ع‍ل‍ی‍رغ‍م‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍ص‍دور ب‍ودن‌ م‍خ‍ص‍وص‍ا ص‍دور چ‍ک‌ م‍وج‍ل‌ ب‍رای‌ خ‍ری‍د ک‍الای‌ م‍ورد ن‍ی‍از ب‍طور اق‍س‍اطی‌ ک‍ه‌ در واق‍ع‌ ن‍اش‍ی‌ از وض‍ع‍ی‍ت‌ ن‍اب‍س‍ام‍ان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ک‍م‌ ش‍دن‌ ق‍درت‌ خ‍ری‍د اق‍ش‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ص‍دور ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ چ‍ک‍ه‍ا در ج‍ام‍ع‍ه‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ ن‍اپ‍ذی‍ر ب‍وده‌ و ب‍ای‍د راه‍ک‍ار م‍ن‍اس‍ب‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ درای‍ن‌ م‍ورد ان‍دی‍ش‍ی‍د. ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ی‍ا ک‍ی‍ف‍ری‌ دادن‌ ب‍ه‌ ص‍دور ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ چ‍ک‍ه‍ا، ت‍اک‍ن‍ون‌ ن‍ت‍وان‍س‍ت‍ه‌ راه‌ گ‍ش‍ا ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ از راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ در م‍ت‍ن‌ اش‍اره‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  چ‍ک‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍ص‍دور و ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رای‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh