م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ درم‍س‍وول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍راردادی‌ و ق‍ه‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۵۸۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۳۹۲۹۵
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۸۵۸۸
‏پدیدآور : م‍وس‍وی‌، س‍ع‍ی‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ درم‍س‍وول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍راردادی‌ و ق‍ه‍ری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر س‍ع‍ی‍ده‌ م‍وس‍وی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍اس‌ ق‍اس‍م‍ی‌ ح‍ام‍داس‍ت‍اد داور ع‍ب‍اس‌ ک‍ری‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : IV، ۱۴۶ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۴۶ - ۱۴۱ ورق‌
‏شناسه افزوده : آب‍ادی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍ام‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ض‍رر
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ق‍راردادی‌
ع‍ق‍ود
زی‍ان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
‏چکیده : ی‍ک‍ی‌ از م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ه‍م‌ ح‍ق‍وق‌ در ش‍رای‍ط ام‍روزی‌، م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ در ق‍ب‍ال‌ ت‍خ‍ل‍ف‌ از م‍وازی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‌. زی‍س‍ت‍ن‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ و رف‍اه‌ و آس‍ای‍ش‌، در گ‍رو ال‍ت‍زام‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ م‍وازی‍ن‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ و ق‍راردادی‌ اس‍ت‌. اگ‍ر راه‌ و رس‍م‍ی‌ ک‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ م‍ورد ب‍ی‌ اع‍ت‍ن‍ای‍ی‌ و ب‍ی‌ م‍ه‍ری‌ ق‍رار گ‍ی‍رد و ع‍ه‍د پ‍ی‍م‍ان‍ه‍ا ف‍رام‍وش‌ ش‍ون‍د، ش‍رای‍طی‌ ح‍ادث‌ خ‍واه‍د ش‍د ک‍ه‌ ب‍دان‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ چ‍ون‌ ض‍رر و خ‍ص‍ارت‌ و خ‍س‍ران‌ اطلاق‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ از ای‍ن‌ دی‍دگ‍اه‌، گ‍اه‌ ج‍ان‌ و م‍ال‌ در م‍ع‍رض‌ ص‍دم‍ه‌ ق‍رار خ‍واه‍د گ‍رف‍ت‌ و گ‍اه‌ ن‍ف‍ع‌ م‍س‍ل‍م‍ی‌ از دس‍ت‌ خ‍واه‍د رف‍ت‌. ب‍ه‌ ه‍رص‍ورت‌ ض‍رر ب‍ه‌ ه‍رگ‍ون‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ وارد ش‍ود خ‍واه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ م‍س‍ب‍وق‌ ب‍ه‌ ت‍خ‍ل‍ف‌ از ض‍واب‍ط ق‍ان‍ون‍ی‌ ب‍اش‍د و خ‍واه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ در پ‍ی‌ ن‍ف‍ض‌ ع‍ه‍دی‌ ای‍ج‍اد ش‍ود، ب‍ای‍د ج‍ب‍ران‌ ش‍ود. ح‍ق‍وق‌ اق‍س‍ام‌ ای‍ن‌ ض‍رره‍ا را ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍م‍وده‌ و ب‍رای‌ آن‍ه‍ا ش‍رای‍طی‌ ق‍ائ‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ول‍ی‌ ق‍ض‍ی‍ه‌ ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ ج‍ا خ‍ت‍م‌ ن‍م‍ی‌ ش‍ود و ص‍رف‌ ورود ض‍رری‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍م‍ی‌ آف‍ری‍ن‍د. ض‍رری‌ م‍وج‍ب‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ف‍اع‍ل‌ آن‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ق‍ص‍ی‍ر و ع‍م‍ل‌ ن‍اق‍ض‌ ق‍ان‍ون‌ ی‍ا ق‍رارداد ب‍اش‍د. ع‍لاوه‌ ب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد و ق‍ان‍ون‌، راب‍طه‌ای‌ ع‍رف‍ی‌ ب‍ا ض‍رر ب‍رق‍رار س‍ازد ب‍ه‌ ن‍ح‍وی‌ ک‍ه‌ ع‍رف‌ آن‍را م‍س‍ت‍ن‍د ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ ف‍اع‍ل‌ ف‍ع‍ل‌ زی‍ان‍ب‍ار ب‍دان‍د. ض‍رر، ت‍ق‍ص‍ی‍ر و راب‍طه‌ س‍ب‍ب‍ی‍ت‌ از ع‍ن‍اص‍ری‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ف‍رد لازم‌ ال‍وج‍ودن‍د و از آن‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ی‍اد ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍ری‍ک‌ از آن‍ه‍ا ت‍ا ح‍دودی‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د. اگ‍ر ب‍ا وص‍ف‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ف‍رد م‍س‍وول‌ ب‍ه‌ وظی‍ف‍ه‌ خ‍ود ق‍ی‍ام‌ ن‍ن‍م‍ای‍د ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‍ی‌ وض‍ع‌ ش‍ده‌ ت‍ا ب‍دی‍ن‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ م‍ک‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ت‍ل‍ک‍ل‍ی‍ف‌ وادار و طل‍ب‍ک‍ار ب‍ه‌ طل‍ب‌ خ‍ود ب‍رس‍د. ای‍ن‌ ق‍واع‍د در م‍ب‍ح‍ث‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ واق‍ع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. درای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ س‍ع‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍ا پ‍س‌ از آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ض‍رر و م‍س‍وول‍ی‍ت‌، م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر م‍ق‍ول‍ه‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ از ح‍ی‍ث‌ م‍اه‍وی‌ و ش‍ک‍ل‍ی‌ درس‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍ی‍رد در ف‍ص‍ل‌ اول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ض‍رر و اق‍س‍ام‌ و ش‍رای‍ط ض‍رر ق‍اب‍ل‌ ج‍ب‍ران‌ و ن‍ی‍ز م‍ف‍ه‍وم‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ و اق‍س‍ام‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ آورده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ش‍رای‍ط ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ ک‍ه‌ ف‍ع‍ل‌ زی‍ان‍ب‍ار و ت‍ق‍ص‍ی‍ر و راب‍طه‌ س‍ب‍ب‍ی‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د ب‍ح‍ث‌ ش‍ده‌ و ن‍ه‍ای‍ت‍ا در ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ ن‍ح‍وه‌ م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ م‍واردی‌ چ‍ون‌ م‍ح‍ک‍م‍ه‌ ص‍ال‍ح‌ ج‍ه‍ت‌ طرح‌ دع‍وی‌ و م‍ه‍ل‍ت‌ طرح‌ دع‍وی‌ و وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د
 
   آدرس ثابت  م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ درم‍س‍وول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍راردادی‌ و ق‍ه‍ری‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh