ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۱۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۶۱۱۸
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۷۱۹۵
‏پدیدآور : م‍رک‍زی‌، م‍ه‍س‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ه‍س‍ا م‍رک‍زی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د آش‍وری‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍ع‍ف‍ر ک‍وش‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ۲۶۵ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۶۵ - ۲۶۰ ورق‌
‏شناسه افزوده : آش‍وری‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ک‍وش‍ا، ج‍ع‍ف‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ای‍ران‌
ق‍وان‍ی‍ن‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ف‍ظ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ت‍خ‍ری‍ب‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ درج‍ه‍ت‌ م‍م‍ان‍ع‍ت‌ از ارت‍ک‍اب‌ ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ در ای‍ران‌ و ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ م‍ف‍ی‍د ح‍ف‍اظت‍ی‌ ب‍رای‌ ح‍م‍ای‍ت‌ ازای‍ن‌ م‍واری‍ث‌ در ک‍ش‍ور و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ای‍ران‌ در خ‍ص‍وص‌ ای‍ن‌ ج‍رائ‍م‌ ب‍ااس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ - ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ از دوب‍خ‍ش‌ ک‍ل‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌: ک‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ اول‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ درح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ب‍خ‍ش‌ دوم‌ در خ‍ص‍وص‌ ای‍ن‌ ج‍رائ‍م‌ در اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ه‍رچ‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ر اج‍را ش‍دن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ و ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ و اق‍دام‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد در خ‍ص‍وص‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ف‍ی‍دی‌ در ب‍رخ‍ی‌ از م‍واد ف‍ص‍ل‌ ن‍ه‍م‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh