ج‍رائ‍م‌ زن‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر زن‍دان‌ ب‍ر زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۵۱۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۶۱۱۴
‏پدیدآور : اح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍رائ‍م‌ زن‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر زن‍دان‌ ب‍ر زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ری‍م‌ اح‍م‍دی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍ود آخ‍ون‍دی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ش‍ه‍لا م‍ع‍ظم‍ی‌اس‍ت‍اد داور ج‍ع‍ف‍ر ک‍وش‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۴ ورق‌.: ج‍دول‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۴۸ - ۱۴۲ ورق‌
‏شناسه افزوده : آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ظم‍ی‌، ش‍ه‍لا، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : زن‍ان‌
زن‍دان‍ی‌ ک‍ردن‌
زن‍دان‌ ه‍ا
زن‍دان‍ی‍ان‌
ج‍رائ‍م‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌
ع‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ج‍رائ‍م‌ زن‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر زن‍دان‌ ب‍ر زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍ی‍دان‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اف‍زای‍ش‌ آم‍ار ج‍رائ‍م‌ زن‍ان‌ و ع‍دم‌ ت‍وج‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍س‍ای‍ل‌ روح‍ی‌ و روان‍ی‌ زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌ و اث‍رات‌ س‍وآ زن‍دان‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ج‍رای‍م‌ زن‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ارت‍ک‍اب‌ ج‍رای‍م‌، از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍س‍ای‍ل‌ م‍ه‍م‌ و ق‍اب‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د، ب‍خ‍ص‍وص‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ج‍رای‍م‌ زن‍ان‌ و درن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ زن‍دان‍ی‌ ش‍دن‌ آن‍ان‌ آث‍ار س‍وئ‍ی‌ ب‍رخ‍ان‍واده‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ی‌گ‍ذارد. از طرف‌ دی‍گ‍ر زن‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍رچ‍س‍ب‌ زن‍دان‍ی‌ را ب‍رخ‍ود دارد ب‍طور اس‍ت‍ث‍ن‍اآ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ خ‍ود را از آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ درام‍ان‌ ن‍گ‍ه‌ دارد. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌، م‍اه‍ی‍ت‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ زن‍ان‌ در ب‍راب‍ر م‍ح‍ک‍وم‍ی‍ت‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ از م‍ح‍ک‍وم‍ی‍ت‌ و زن‍دان‍ی‌ ش‍دن‌ م‍ردان‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ج‍رائ‍م‌ زن‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر زن‍دان‌ ب‍ر زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh