ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ درح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۵۳۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۹۴۶۹
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۷۵۳۹
‏پدیدآور : م‍رادی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ درح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ع‍ب‍دال‍رض‍ا م‍رادی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رب‍ی‍ع‍ا اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍اس‍ب‍ان‌داور م‍ح‍م‍د ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۰ ورق‌.: ج‍دول‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۴۰ - ۱۳۸ ورق‌
‏شناسه افزوده : اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : پ‍اس‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ای‍ران‌
ث‍ب‍ت‌
ق‍وان‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در خ‍ص‍وص‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌ و خ‍اص‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: م‍ش‍اه‍ده‌ روی‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌ و خ‍اص‌ در م‍راج‍ع‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا ب‍وده‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ب‍ررس‍ی‌ روی‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌ و خ‍اص‌ در م‍رج‍ع‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍راس‍اس‌ س‍ئ‍والات‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در راب‍طه‌ ب‍ات‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا م‍طرح‌ م‍ی‌ش‍ده‌ اس‍ت‌، از ق‍ب‍ی‍ل‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ک‍س‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ق‍ص‍د راه‌ ان‍دازی‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ دارن‍د، ب‍ای‍د از ک‍ج‍ا ش‍روع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ه‌ چ‍ه‌ ن‍ح‍وی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ لازم‌ را ج‍م‍ع‌ آوری‌ ک‍ن‍ن‍د و ... ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌ وخ‍اص‌ در م‍رج‍ع‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا در ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ " گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ " اس‍ت‌. در واق‍ع‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ن‍ی‍از ب‍ه‌ طی‌ ت‍ش‍ری‍ف‍ات‍ی‌ دارد، ک‍ه‌ رع‍ای‍ت‌ آن‍ه‍ا ض‍روری‌ اس‍ت‌...
 
   آدرس ثابت  ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ درح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh