خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ دارای‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ق‍وم‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۸۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۹۵۲۹
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۶۸۵۴
‏پدیدآور : ام‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ دارای‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ق‍وم‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍دی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ رم‍ض‍ان‌ زاده‌اس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌ م‍ص‍ف‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ،۱۹۶‎[VIII]‬ ورق‌.: ج‍دول‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌:‎VI - I‬ ورق‌
‏شناسه افزوده : رم‍ض‍ان‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : م‍ص‍ف‍ا، ن‍س‍ری‍ن‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : اس‍ت‍ق‍لال‌
اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ب‍رخ‍ورد س‍ی‍اس‍ی‌
خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ا
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ ری‍ش‍ه‌ه‍ا و ش‍رای‍ط ب‍روز م‍ن‍اق‍ش‍ه‌ ق‍وم‍ی‌ و س‍از و ک‍اره‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ان‍ع‌ ب‍روز آن‌ م‍ی‌گ‍ردد ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ک‍ش‍اک‍ش‌ ق‍وم‍ی‌ در دو وج‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‌ی‍اب‍د ۱- ک‍ش‍اک‍ش‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ ۲- ک‍ش‍اک‍ش‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌م‍ن‍دی‌ ع‍ادلان‍ه‌ از م‍ن‍اب‍ع‌، (اب‍زاری‌) ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ت‍ن‍اق‍ض‌ ن‍م‍ای‍ی‌ (پ‍ارادوک‍س‌) دم‍ک‍راس‍ی‌، گ‍روه‍ه‍ای‍ی‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ در ج‍رگ‍ه‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رن‍د. ای‍ن‍ه‍ا ه‍م‍ان‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ - ف‍رق‍ه‌ای‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ق‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍رن‍وش‍ت‌ ای‍ن‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ اق‍ل‍ی‍ت‌، م‍دل‌ ه‍ای‌ پ‍ن‍ج‌ گ‍ان‍ه‌ اول‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ ج‍واب‌ ن‍م‍ی‌ده‍د، از ای‍ن‌ رو، خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ راه‌ک‍اری‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍ف‍ظ و ارت‍ق‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ا م‍دن‍ظر ق‍رار گ‍ی‍رد. ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ل‍ی‍ب‍رال‌ دم‍ک‍راس‍ی‌ ب‍ا اص‍ال‍ت‌ ن‍ه‍ادن‌ ب‍ه‌ آزادی‌ و ب‍راب‍ری‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا، اح‍راز خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ ت‍وس‍ط اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ را م‍ج‍از م‍ی‌ش‍م‍ارد. ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ن‍ی‍ز خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ را ی‍ک‍ی‌ از راه‍ه‍ای‌ ح‍ف‍ظ ه‍وی‍ت‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ا ب‍رم‍ی‌ ش‍م‍رد ول‍ی‌ دول‍ت‍ه‍ا را م‍ل‍زم‌ ب‍ه‌ اع‍طای‌ خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ ن‍م‍ی‌دان‍د. ام‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌ ت‍اری‍خ‌، ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ودن‌ خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ را ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ م‍وث‍ر درح‍ال‍ت‌ اب‍ه‍ام‌ ق‍رار داده‌ اس‍ت‌، زی‍را دول‍ت‍ه‍ا ب‍ره‍م‌ ت‍دب‍ی‍ری‌ ک‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍درت‌ و ت‍م‍ام‍ی‍ت‌ ارض‍ی‌ آن‍ه‍ا را ب‍ه‌ خ‍طر ان‍دازد ب‍ا س‍وآظن‌ ن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ و ب‍الاج‍ب‍ار ب‍ه‌ آن‌ ت‍ن‌ م‍ی‌ده‍ن‍د. از س‍وی‌ دی‍گ‍ر، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ ه‍ای‌ خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ طل‍ب‌ ن‍ی‍ز ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ اک‍ث‍ر آن‍ه‍ا ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ دول‍ت‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ و ی‍ا ادغ‍ام‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍وی‍ش‌ دس‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍س‍ی‍ج‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ی‌زن‍ن‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ن‍م‍ی‌ت‍وان‌ خ‍ودم‍خ‍ت‍اری‌ را ی‍ک‌ راه‍ک‍ار ک‍ارآم‍د ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ح‍ران‌ ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ ت‍ج‍وی‍ز ک‍رد. ول‍ی‌ ای‍ن‌ ام‍ر م‍س‍ل‍م‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ ش‍رط رع‍اب‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ا، ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ دم‍ک‍راس‍ی‌ دری‍ک‌ ک‍ش‍ور اس‍ت‌. ک‍ارن‍ام‍ه‌ و ت‍رازن‍ام‍ه‌ خ‍ودم‍خ‍ت‍اری‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ راه‌ ک‍ار در ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ دارای‌ ک‍ارک‍رد م‍ث‍ب‍ت‌ اس‍ت‌، ال‍ب‍ت‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ن‍ی‍ز ب‍ا ای‍ق‍ان‌ از ع‍دم‌ ب‍روز ج‍دای‍ی‌ طل‍ب‍ی‌ و ب‍راس‍اس‌ ال‍زام‍ات‌ داخ‍ل‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ام‍ر ت‍ن‌ م‍ی‌ده‍ن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ خ‍ودم‍خ‍ت‍اری‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍ا ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ک‍ارن‍ام‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‍ی‌ ن‍دارد، درای‍ن‌ م‍ن‍اطق‌، رژی‍م‌ خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ ی‍ا زود از ه‍م‌ م‍ی‌پ‍اش‍د و ی‍ا ب‍ااج‍ب‍ار ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‌ م‍ی‌گ‍ردد. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ خ‍ودم‍خ‍ت‍اری‌ س‍از و ک‍اری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رای‌ ج‍وام‍ع‌ دم‍ک‍رات‍ی‍ک‌ ش‍ده‌‎(Post democracy)‬ ک‍ارآی‍ی‌ دارد، زی‍را در ج‍وام‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ان‍س‍ان‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ان‍ت‍س‍اب‌ ه‍ای‌ ق‍وم‍ی‌ رع‍ای‍ت‌ ن‍م‍ی‌گ‍ردد، ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ه‍ا ن‍ی‍ز ب‍ه‌ طری‍ق‌ اول‍ی‌ رع‍ای‍ت‌ ن‍خ‍واه‍د گ‍ش‍ت‌
 
   آدرس ثابت  خ‍ود م‍خ‍ت‍اری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ دارای‌ اق‍ل‍ی‍ت‌ ق‍وم‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh