ت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ در پ‍رت‍و ت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ج‍اوز در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۵۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۵۱۰۳
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۷۵۴۱
‏پدیدآور : ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ در پ‍رت‍و ت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ج‍اوز در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ع‍ل‍ی‌ ح‍ی‍دری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ق‍اس‍م‌ زم‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ب‍اق‍ر م‍ی‍رع‍ب‍اس‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : ح‌، ۱۲۵ ورق‌
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۲۵ - ۱۲۰ ورق‌
‏شناسه افزوده : زم‍ان‍ی‌، سیدق‍اس‍م‌،‏‫ ۱۳۴۶ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رع‍ب‍اس‍ی‌، ب‍اق‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ت‍ج‍اوز ن‍ظام‍ی‌
م‍ق‍اول‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍روری‍س‍م‌
م‍ن‍ش‍ور م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ در پ‍رت‍و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ج‍اوز در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ و ای‍ن‍ک‍ه‌ آی‍ا در پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ح‍م‍لات‌ ت‍روری‍س‍ت‍ی‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ش‍ور م‍ح‍ل‌ اس‍ت‍ق‍رار ت‍روری‍س‍ت‍ه‍ا ی‍ا ح‍ام‍ی‌ آن‍ه‍ا م‍ت‍وس‍ل‌ ش‍د؟ آی‍ا ح‍م‍لات‌ ت‍روری‍س‍ت‍ی‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ح‍م‍ل‍ه‌ م‍س‍ل‍ح‍ان‍ه‌ م‍ق‍ی‍د در م‍اده‌ ۵۱ م‍ن‍ش‍ور م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د ت‍ل‍ق‍ی‌ ش‍ود؟ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ اج‍م‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ و م‍ن‍ع‌ ت‍وس‍ل‌ ب‍ه‌ زور و ح‍ق‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ در م‍ن‍ش‍ور م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د و ت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ج‍اورز و دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌، اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ در پ‍رت‍و ت‍ح‍ول‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ج‍اوز در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh