ن‍ق‍ش‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ دراج‍رای‌ ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍ز اداری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۵۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۰۷۸۷
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۷۵۱۱
‏پدیدآور : زاه‍دی‌ م‍ح‍ب‍وب‌، ع‍ل‍ی‌اح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ دراج‍رای‌ ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍ز اداری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌اح‍م‍د زاه‍دی‌ م‍ح‍ب‍وب‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ن‍وچ‍ه‍ر م‍وت‍م‍ن‍ی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۵ ورق‌.: ج‍دول‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۴۰ - ۱۳۸ ورق‌
‏شناسه افزوده : ان‍ص‍اری‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : م‍وت‍م‍ن‍ی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : روس‍ت‍اه‍ا
ش‍وراه‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
م‍ه‍اج‍رت‌ داخ‍ل‍ی‌
ش‍وراه‍ا
ب‍خ‍ش‌
ای‍ران‌
ع‍م‍ران‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍ز س‍ازم‍ان‍ی‌
خ‍ودگ‍ردان‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌:ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار ع‍م‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍م‍ه‌ج‍ان‍ب‍ه‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ ک‍ش‍ور ت‍ح‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ت‍ج‍رب‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: م‍واج‍ه‍ه‌ روزم‍ره‌ ب‍ام‍ش‍ک‍لات‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ و روس‍ت‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: لازم‌ اس‍ت‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍اه‍ا وج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از م‍ه‍اج‍رت‌ غ‍ی‍راص‍ول‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ب‍زرگ‌ م‍دی‍ری‍ت‌ واح‍د م‍ح‍ل‍ی‌ درب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ای‍ج‍اد گ‍ردد ت‍ا ازن‍اب‍س‍ام‍ان‍ی‌ م‍وج‍ود ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ ب‍ع‍م‍ل‌ آی‍د
 
   آدرس ثابت  ن‍ق‍ش‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ دراج‍رای‌ ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍ز اداری‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh